skip to Main Content

Leader on tour, filmer

Sammanfattning:
I detta LAG-ägda projekt kommer nytänkande projekt från alla fem kommuner i Leaderområdet att lyftas fram. Det kommer att bli fem filmer som kommer att användas i Leaderområdets kanaler.

Projektledare: Ellen Hoas Ströman, ellen@sjoskogfjall.se

LAG:s motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till ökat nytänkande genom att visa på goda exempel och skaparkraft. Projektet beviljas inom ramen för insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya
lösningar/Forskning eftersom LAG vill ge det insatsområdet större utrymme och underlätta för fler att inspireras av vad andra åstadkommit genom Leader som metod och med nytänkande i fokus.

FAKTA

Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
115 410 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
56 843 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top