Skip to content
 

ATTRAKTIVA & DYNAMISKA NATUR- & KULTURMILJÖER

Insatsområde 3 – Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer

Leaderområdet har en rik och mångårig historia som sträcker sig tillbaka till den senaste istiden som gett stor påverkan på landskapets geologiska sammansättning och karaktär – från fjälltopp till sjöbotten. Här har den samiska kulturen varit stark och satt sin prägel på området i sin helhet. Vårt område har i många generationer bebotts av jägare, samlare, jord- och skogsbrukare. Vi har starka kopplingar i öst-västlig riktning både inom området och utanför området, längs med vägar och älvar och längs med såväl gamla som nya handelsvägar till Norge och norska Sapmi.

Området har idag dels en expansiv besöksnäring som riktar sig till nya målgrupper internationellt och dels en stark inflyttning, mycket tack vare flyktingmottagningen. Utvecklandet av en destination för alla stärker både lokalbefolkningens möjligheter och ökar attraktionskraften för alla oavsett funktionsförmåga. Idag efterfrågas behovet dels av att dokumentera, dels lyfta fram t ex byggnadstradition, livsstil, landmärken, flora, fauna och historia genom olika typer av bevarande- och berättandeprojekt. Dessutom vänder man sig till nya målgrupper av turister och potentiella inflyttare. Jämställdhet, integration och tillgänglighet skulle gagnas om utlandsfödda och barn till utlandsfödda samt socialfondens målgrupper involveras i projekten, där så är möjligt.

Insatsområdets mål

För Landsbygdsfonden:

  • Förbättra konkurrenskraften och samarbeten hos natur- och kulturaktörer
  • Förbättra kunskapen om och/eller att bevara natur- och kulturvärden
  • Förbättra utbudet av produkter och/eller tjänster baserade på natur- och/eller kulturvärden
  • Fondspecifikt mål: Nya arbetstillfällen
Back To Top