Skip to content
 

Hos oss är det viktigt att varje aktivitet som vi beviljar pengar till har en tanke kring sitt hållbarhetsarbete.

Hur ser hållbarhetstänket ut hos er?
Alla tre mål som beskrivs nedan ska beaktas och ett mål ska beskrivas tydligt i er ansökan.

Mål 1: Ekologiskt hållbart

För oss är sjöarna, skogen och fjällen mycket viktiga och det är av denna anledning som all utveckling behöver ta hänsyn till naturen. Landskapet är en grundförutsättning för besöksnäringen och för de gröna näringarna. Inga utvecklingsinsatser får bedrivas som förstör eller allvarligt skadar vår natur.
Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda miljön och hitta effektiva sätt att använda jordens resurser. Vi måste se över hur mycket vi använder. Vi bör också titta på hur mycket av det vi använder som kan återvinnas. Det finns bara ett jordklot. Många av de resurser vi använder i dag har bildats under miljontals år. Om de tar slut tar det lika lång tid för nya att bildas. Produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens bärförmåga, dvs. naturen måste hinna återskapa uttagna resurser.

På vilket sätt tar er projektidé hänsyn till jordens resurser?
Exempel:
Får det oss att ändra våra resvanor?
Minska vår energianvändning?
Nya idéer på återvinning där avfall inte existerar utan ses som en råvara?

Mål 2: Socialt hållbart

Social hållbarhet handlar om att bygga ett starkt samhälle med välmående människor. Social hållbarhet är viktigt för områdets attraktivitet och utveckling och leder till ökad framtidstro och ökat lokalt engagemanget, vilket i längden även kan ha inverkan på folkhälsan. Vi värnar framförallt för ökad jämställdhet mellan könen, mångfald och social hållbarhet oavsett funktionsförmåga.

På vilket sätt stärker och inkluderar er projektidé människorna i ert område?
Exempel:
Ger er idé ökad jämställdhet mellan könen?
Ger ni alla individer lika möjlighet att delta? Oavsett ålder, sexualitet, funktionsvariationer, klass?
Leder er aktivitet till att människor som inte tidigare mötts lär känna varandra, och lär av varandras olikheter och olika erfarenheter?

Mål 3: Ekonomiskt hållbart

Ekonomisk hållbarhet handlar om att öka stabiliteten i vår gemensamma ekonomi. En stabil ekonomi kännetecknas bland annat av starka nätverk, där företag samverkar med varandra och med föreningar och lokalsamhället. En stabil lokal ekonomi ger människor möjlighet att kunna bo och verka i Leader Sjö, Skog & Fjäll och inte behöva bli tvungna att flytta på grund av ekonomiska skäl.

På vilket sätt stärker er idé samverkan/samarbetet/kommunikationen mellan företag, föreningar, lokalbefolkningen i ert område?
Exempel:
Ger er idé kompetenshöjning gällande de utmaningar som finns? Kurser, föreläsare?
Skapas nya nätverk i ert område, som har förutsättningar att bli bestående?
Ger idén ökad lönsamhet för de som samarbetar?
Bidrar idén till en bättre användning av tillgängliga resurser? Idé om hur vi kan dela, låna eller hyra produkter/tjänster?

Back To Top