Skip to content
 

Grundvillkor

Grundvillkor som skall vara uppfyllda för att projektet ska kunna ha möjlighet att få stöd från Leader Sjö, Skog & Fjäll. Ett projekt som inte uppfyller grundvillkor kommer antingen inte prövas av alls, eller så kommer LAG att avslå ansökan.

Projektet faller inom ramen för strategin (leder till visionen, passar inom strategins insatsområden och fonder samt bidrar till måluppfyllelse)

TIPS: Om du redan sökt steg 1 och ska söka steg 2, så kan Leaderkontoret hjälpa till att ge besked om detta.Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta aktiviteter beskrivna.
TIPS: Se vår Projektplansguide

Budget är bifogad, detaljerad och har rimliga kostnadsposter.

TIPS: Se sidor om budget.

Projektet är lokalt förankrat

TIPS: Berätta tydligt hur, och hos vem, arbetet har förankrats? Bifoga gärna protokoll från möten eller liknande som visar på vilket sätt projektet har förankrats i bygden.

Projektet har minst två parter

TIPS: Det måste framgå tydligt vilka det är som söker, och hur samarbetet ser ut. Skilj på samarbetsparter och målgrupp, om målgruppen inte varit med och utvecklat projektet så ses de inte som samarbetspart.

Projektet har ett underifrånperspektiv

TIPS: En grundpelare i Leadermetoden är att projektet utvecklats på platsen med bred förankring hos de som berörs.

Projektet tillför nytänkande

TIPS:  Vad är nytänkande med detta projekt?  På vilka sätt tillför detta projekt nya lösningar på gamla utmaningar eller tar tillvara nya möjligheter? Vilket problem tar projektet fasta på?

Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet

TIPS:  Stödet betalas ut i efterskott mot godkänd redovisning. Redovisning bör göras var tredje månad för att minska ned tiden då sökande ligger ute med pengar. Vissa sökande har möjlighet att söka förskott. Om projektet prioriteras av LAG kommer Jordbruksverket att göra en likviditetskontroll. 20% av stödet kommer att hållas inne fram till slutrapport och slutredovisning godkänts, därför bör minst 20% av sökt belopp finnas som buffert hos den sökande.

Medfinansiering i form av pengar, ideell tid eller ideell resurs

OBS! Alla projekt behöver även ha en privat medfinansiering med 30%.
Back To Top