skip to Main Content

Finansiering

Det går att söka upp till 100% i stöd genom Leader, men vi vill alltid ha en privat medfinansiering i alla projekt.  LAG har (sedan 10 april 2019) bestämt, att ALLA  ansökningar måste ha minst 30% privat medfinansiering i form av kontanta medel, ideell tid, eller ideell resurs. Privat medfinansiering kan komma från privata företag, ideella föreningar eller privatpersoner.
Bygdemedel, stöd från kommun eller Region JH, Allmänna arvsfonden eller liknande är INTE privat medfinansiering, eftersom dessa medel kommer från och beslutas om av offentliga aktörer. Det är givetvis en tillgång att ha även offentliga medfinansiärer, men det är inte ett krav inom Leader. Stödet från Leader är i sig självt ett offentligt stöd.

Privat medfinansiering

Privat medfinansiering kan bestå av antingen kontanta medel, ideell tid eller ideell resurs.

Privat medfinansiering i kontanta medel måste vara i pengar, antingen genom deltagaravgifter, intäkter, sponsring eller liknande. Det finns ett undantag där enskilda firmor och handelsbolag kan ta upp egen arbetstid á 220kr/timme som medfinansiering.

Privat medfinansiering i form av ideell tid har ett ekonomiskt värde, men det hanteras utanför budget. Den värderas som 220kr/person vid vuxnas arbetsinsats i ett projekt, om projektet inte betalar för arbetsinsatsen, och 50kr/person för ungdomar.

Material som privatpersoner, företag eller föreningar skänker till projektet ska redovisas som en ideell resurs. Om t ex en trävarufirma donerar virke och spik till projektet vill vi veta vad det är och hur mycket det är värt i pengar för att kunna ta upp det som en ideell resurs.

EXEMPEL, PRIVAT MEDFINANSIERING UTAN KONTANTER:
En ansökan har en budget på 500 000kr, d v s 500 000kr i beräknade utgifter
70% = 500 000
30% = 500 000/7*3= 214 286 kr (som kan bestå av ideell tid, värderad till 220kr/tim, eller annan ideell insats som kan visas med intyg eller jämförelse)

EXEMPEL, PRIVAT MEDFINANSIERING/INTÄKTER, BESTÅENDE AV KONTANTA MEDEL:
En ansökan har en budget på 500 000kr, d v s 500 000kr i beräknade utgifter70% = 500 000 * 0,7 = 350 000kr
30% = 500 000 * 0,3= 214 286 kr (som kan bestå av privat medfinansiering i pengar, intäkter, deltagaravgifter e dyl)

De olika räknesätten kan kombineras, kontakta oss så hjälper vi till att räkna!

Back To Top