Skip to content
 

LEVANDE LOKALSAMHÄLLEN FÖR ALLA

Insatsområde 2 – Levande lokalsamhällen för alla

Detta insatsområde syftar till att öka attraktionskraften hos våra lokalsamhällen. Vi ser ett behov av att utveckla våra lokalsamhällen så att de blir attraktiva mötesplatser och livsmiljöer för alla. För att uppnå detta kan det vara en god idé att ta fram bygde-/byutvecklingsplaner som ser över de lokala behoven för individer, föreningar, organisationer och företag.

En god infrastruktur med avseende på uppkoppling och kommunikationer ökar ett områdes attraktivitet för såväl besökare som bofasta. Hållbara lösningar kring samåkningspooler och samordnade företagstransporter kan leda till inflyttning och nyetablering av företag. Samverkanslösningar som syftar till att bevara och utöka service som handel, sjukvård och skola är andra områden som kan öka attraktiviteten i ett lokalsamhälle.

I hela området finns ett fungerande föreningsliv med aktiva klubbar och byföreningar, som gör insatser med återkommande evenemang och som ökar sysselsättningen för våra stugvärdar och handlare. Vi vill genom att satsa på våra lokalsamhällen skapa möjligheter även för en meningsfull fritid med ett gott utbud av bland annat idrott, kultur och aktiviteter. Vi vill främja lokal gemenskap och motverka utanförskap – alla ska må bra, alla ska känna sig välkomna, alla ska kunna närvara.

Det finns stort behov av byggnation av nya boenden eller andra boendelösningar för att säkerställa att alla som vill bo på landsbygden faktiskt kan bo på landsbygden. Mötesplatser som är generationsöverskridande och integrerande behövs för att stärka banden, bjuda in och ta lärdom av varandra. Det ökar tryggheten och kan leda till en starkare gemenskap. Vi tror att när samverkan ökar så förbättras attityderna gentemot varandra och tillsammans får vi då levande lokalsamhällen för alla.

Insatsområdets mål

För Landsbygdsfonden:

  • Fler människor närmar sig arbetsmarknaden
  • Fler och utvecklade mötesplatser/nätverk för en attraktiv och hållbar bygd
  • Fler evenemang för att öka bygdens gemenskap och attraktivitet
  • Fondspecifikt mål: Nya arbetstillfällen
Back To Top