skip to Main Content

#leader on tour Nytänkande i fjällnära framtidsbygd

Sammanfattning:
Nytänkande projekt från alla 5 kommuner i Leaderområdet kommer att lyftas fram i 5 filmer som produceras under 2020, och kommer att användas i Leaderområdens kanaler.

Projektledare: Ellen Hoas Ströman, ellen@sjoskogfjall.se

LAG:s motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till ökat nytänkande genom att visa på goda exempel och skaparkraft. Projektet beviljas inom ramen för insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya
lösningar/Forskning eftersom LAG vill ge det insatsområdet större utrymme och underlätta för fler att inspireras av vad andra åstadkommit genom Leader som metod och med nytänkande i fokus.

FAKTA

Sökande: LAG Sjl, Skog & Fjäll

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
115 410 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
56 843 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top