Skip to content
 

System för ledförvaltning – GIS

Södra Årefjällen ska utforma och implementera ett GIS-baserat system för ledförvaltning av alla typer av leder inom Södra Årefjällen så att besökare i området får en kvalitetssäkrad information om lederna och att de som ansvarar för ledunderhåll och kvalitetssäkring har ett fungerande stödsystem för sitt arbete.

Projektet ska göra det möjligt att samla all information om ledernas status, behov av upprustning och utveckling, förslag till åtgärder med kostnadsberäkningar, tidsplaner och ansvariga. När beslut fattats och finansiering är säkrad ska planer för genomförande och utfört arbete dokumenteras. All information ska vara geografiskt kodad och kunna nås via kartgränssnitt. Produktion av allt kartmaterial ska ske med stöd av ingående programvaror och med de arbetsprocesser som utformats. Systemet bidrar därmed till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet när det gäller ledsystemet.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt. En god förvaltning är av stor vikt för att kunna ha en god ledprodukt som i förlängningen bidrar till hållbara leder och arbetstillfälllen inom besöksnäringen. Därtill så kan denna lösning vara av nytta för alla som förvaltar ledsystem, och projektet har på så sätt en potential att ha en bred nytta även hos andra inom Leaderområdet.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Södra Årefjällen Ekonomisk förening

Projekttyp: Genomförande 

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
244 550 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
120 450 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top