Skip to content
 

RuralScapes – a research agenda

Det här är ett samarbetsprojekt mellan Mittuniversitetet i Östersund och universitetet i ett Leaderområde i Italien, kallat RuralScapes – a research agenda into community led and sustainable local development in the cultural and creative industries (fritt översatt: LandsbygdsPerspektiv – forskning om lokalt ledd utveckling inom kulturella-kreativa näringarna).

Syftet är att genom följeforskning och utbyte mellan Leaderområdena undersöka och lyfta fram värdena som finns i kulturarvet och de aktörer som på olika sätt arbetar med kulturarv som grund genom företag och föreningar inom Kreativa och Kulturella näringarna.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att bifalla detta projekt, som ligger i linje med strategins övergripande mål 3 Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden. LAG finner sökandens mål om jämförande studier mellan Nord- och Sydeuropa som givande, och hoppas på resultat i form av tips och värdefulla insikter för aktörer inom Sjö, Skog & Fjälls Leaderområde.

FAKTA

Sökande: Mittuniversitetet

Projekttyp: Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
268 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
132 000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideella insatser

Back To Top