Skip to content
 

Kulturella bygder – internationellt samarbete

Projektet tar avstamp i Leaderområdets strategi och insatsområdet som kallas ”Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer”. Syftet med detta insatsområde är: ”Utvecklandet av en destination för alla stärker både lokalbefolkningens möjligheter och ökar attraktionskraften för alla oavsett funktionsförmåga. Idag efterfrågas behovet dels av att dokumentera, dels lyfta fram t ex byggnadstradition, livsstil, landmärken, flora, fauna och historia genom olika typer av bevarande- och berättandeprojekt.” Detta projekt syftar till att underlätta samverkan för att åstadkomma detta.

Målgruppen är de som ägnar sig till det vi kallar kreativa näringar. Med det menar vi hela spannet från konstnärliga yrken, hantverk, mathantverk och liknande, till de kreativa verksamheter som finns i föreningslivet, såsom till exempel bygdespel och levandegörande av platser genom berättande. Samarbetspartners finns i Finland och Italien.

LAG-styrelsens motivering:
LAG prioriterar detta projekt, som LAG själva initerat och utvecklat. Det finns ett behov av utveckling och samverkan kring natur, kultur och kreativitet, och att hitta nya former för såväl samverkan som att göra kulturarvet tillgängligt för besökare genom marknadsföring, och att underlätta försäljning av tjänster, vilket i sin tur kan skapa nya företag och sysselsättning. I samarbetet med andra länder utforskar vi möjligheter i begreppet ekomuseum.

DETTA HÄNDER I PROJEKTET

WEBBINARIUM 17 SEPTEMBER 2021

Ett webbinarium med våra samarbetspartners i Finland. Välkomna!

LUNCHTRÄFF Kulturarvet som möjlighet och resurs

LUNCHTRÄFF Dags för kulturen att ta plats i Åre

LUNCHTRÄFF "LÄRKO" Lär av konstnär

FAKTA

Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp: Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
505 149 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

248 805 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top