Skip to content
 

Konst och kultur ger näring och liv

Projektet ska genom konst- och kulturaktiviteter öka byn Hoverbergs och bygdens attraktion, stärka kulturellt och socialt kapital och bidra till ekonomisk bärkraft i tjänste- produktions- och serviceföretag.

Människor erbjuds bli delaktiga, som kulturutövare eller som publik, och får möta professionella konstnärer och kulturarbetare inom konst, gastronomi, dans och musik.  Urban konst får möta landsbygdskultur, och internationell kultur får möta svensk. Konst och kultur ses som ett brett fält och omfattar estetiska uttryck, utställningar, arrangemang, mat och musik. Konsten tolkar och kommunicerar bygdens kvaliteter, historia och framtid med inslag av urbana uttryck, former och lekfullhet.

Målsättningen är att utveckla en långsiktig utvecklingsstrategi och struktur för samverkan kring kulturfrågor längs väg 321. Med hjälp av konst, kultur och med fokus på företagande och integration ska projektet bidra till att bygden vitaliseras och kan presentera nya uttryck, produkter och tjänster.

LAG-styrelsens motivering:
LAG prioriterar projektet, därför att projektet jobbar aktivt med flera av Leaderstrategins mål. Projektet jobbar aktivt för att öka den sociala hållbarheten i byarna längs med 321:an genom att vinnlägga sig om att bjuda in och involvera alla byarnas invånare och besökare, och att tillgängliggöra bland annat Hoverbergsgrottan till de som inte kan ta sig in dit, genom att ge möjlighet till en interaktiv upplevelse med hjälp av ny teknik. Projektet berör flera mål inom insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla, och förhoppningen är att bygderna stärks långsiktigt, inte bara genom det ökade kulturutbudet under projekttiden, utan att projektet leder till en etablerad kulturdriven landsbygdsutveckling, föredömlig delaktighet och ökad friskhet och hälsa.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Studieförbundet Vuxenskolan

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
1 031 823 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
458 212 SEK

Övrig finansiering:

Offentlig medfinansiering Region JH: 50 000 SEK
Privata samarbetspartners: 167 115 SEK 

Back To Top