Skip to content
 

Kompetenshöjning för skogsägare

Projektet planerar att starta en oberoende utbildning för skogsägare på Birka Folkhögskola. Själva utbildningen finansieras som andra folkhögskolekurser via statliga anslag. Projektet handlar om att sätta samman utbildningen och undervisningsmaterialet, marknadsföra utbildningen, planera fältundervisningen, knyta branschens aktörer till utbildningen, skapa en skoglig undervisningsmiljö kring Birka folkhögskola, köpa in viss teknisk utrustning och att parallellt med utbildningen förbättra kurserna. En oberoende utbildning för skogsägare skall hjälpa skogsägaren att få ett bättre beslutsunderlag i sitt skogsägande. Projektet strävar även efter att genom kunskapsförmedling hjälpa skogsägaren att förverkliga sina visioner med sitt skogsägande. Att utbildningen är oberoende betyder inte att vi vänder ryggen åt skogsbranschen, tvärtom vi planerar att ha så många av de olika aktörerna som möjligt med på utbildningen som föreläsare eller exkursionsvärdar.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Leader Mittland Plus och Leader 3Sam

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera denna ansökan som handlar om att utveckla en relativt lättillgänglig skogsutbildning på folkhögskolenivå som kan läsas på distans. Utbildningen bör kunna bidra till att skapa nya nätverk kring skogen som resurs, och hur den kan nyttjas på bästa sätt. Ansökan beviljas inom ramen för insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer, då skogen är en av våra viktigaste resurser inte bara som råvara, utan även en plats för rekreation och resurs där nya produkter och tjänster kan utvecklas. Projektet förväntas framförallt bidra till mål kopplade till ökad ekologisk hållbarhet och ökad kompetens i bevarandet av natur- och kulturmiljöer.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Region Jämtland Härjedalen/Birka folkhögskola

Projekttyp:
Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
462 803 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

227 947 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top