Skip to content
 

Husfabriksskolan

Projektet hette ursprungligen Häljesunds Husfabrik, men kallas Husfabriksskolan efter ett lokalbyte till Eggfors gamla lokaler i Mörsil. Projektet bygger på idén om en husfabriksskola med 9 utbildningsplatser där deltagarna lär sig att prefabricera trähus i moduler och som planelement/byggsats i en lugn och stödjande miljö. Budgeten är beräknad för en projekttid om 18 månader, varav 12 månader med deltagare i utbildning och 3+3 månader avser tid för etablering respektive avslut av projekt. Vi räknar under 12-månadersperioden med att kunna utbilda upp till 27 personer beroende på deras individuella förutsättningar, hur många personer som anvisas från deltagande kommuner samt vilka krav och vilken efterfrågan husföretagen har på nyutbildad personal. Deltagare är personer som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis uvas (unga som varken arbetar eller studerar), nyanlända och långtidsarbetslösa. Husköparna kan vara privata eller offentliga fastighetsägare, eller husföretag som vill köpa produktionskapacitet.

Projektet förenar skapandet av utbildningsplatser för de som står utanför arbetsmarknaden inom ett bristyrke, användandet av en lokal råvara (trä) och motverkar långsiktigt bostadsbristen som råder.

Besök på husfabriksskolan

LAG-styrelsens motivering:
LAG prioriterar detta projekt, då det har ett innovativt arbetssätt, skapar en möjlighet till kompetenshöjning utifrån individens villkor och som leder till en direkt branschnytta genom att lösa lokala problem kring arbetsbrist. Projektet har en god potential till ökad hållbarhet både socialt (inkludering), ekologiskt (lokal råvara) och ekonomiskt (nya arbetstillfällen). Projektet förväntas leda till det övergripande målet Föredömlig inkludering av alla i samhället.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Trädkojan AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Socialfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
1 459 461 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
40 539 SEK

Övrig finansiering:

Offentlig medfinansiering i form av 678 300 SEK från Tillväxtverket, Nya jobb 2.0

Back To Top