Skip to content
 

Innovativa transportlösningar – Förstudie

I detta projekt, med namnet Förstudie: Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans station, vill man undersöka positiva effekter med en annorlunda organiserad kollektivitrafik. Rätansbygden ligger i direkt anslutning till Sveriges tredje största skidområde – Klövsjö/Vemdalen. Ett område med stora utvecklingsplaner, där det i närtid kommer att finnas bortåt 20 000 turistbäddar med allt av vad det kan innebära av synergieffekter för omkringliggande bygder. Vid stationen i Röjan möter bussar upp för vidaretransport av resenärerna till destinationens flesta anläggningar. Det lilla stationssamhället är med andra ord numera angöringspunkten för tågresenärer till destination Vemdalen.

Detta turistiska transportsystem bör kunna utvecklas vidare för att tjäna även andra lokala transportbehov i form av arbetsresor, serviceresor och
rekreationsresor i denna utpräglade glesbygd.

Projektets innehåll – Inventering av kretsen potentiella intressenter (företagare, föreningar och andra organisationer) för fortsatt inhämtning av sakkunskap. – Inventering av behov/intresse av kollektiva transporter i projektområdet via intervjuer med nyckelpersoner och organisationer. – Förstudie över möjliga transportlösningar, dvs identifiera möjliga/lämpliga sträckningar, hållplatser, tidtabeller, fordon lämpliga för att klara uppgiften.

LAG-styrelsens motivering:
Detta projekt i förstudieform har föredömligt med alla tre sektorer, det vill säga både ideell, näringslivs- och offentlig sektor, och man jobbar Leadermässigt. Den sökande har hörsammat LAG:s önskemål i strategin att forskning i större utsträckning och det är motiverat inkluderas i projektet. Projektet är angeläget då det aktivt utforskar om det går att hitta nya, bättre sätt att samordna transporter. Förstudien har ett modellvärde och kan främja samhällsutvecklingen, och prioriteras därför.

ULLBAGGE-NOMINERAT PROJEKT
Projektet är nominerat till en ULLBAGGE 2019 av LAG Sjö, Skog & Fjäll, inom kategorin Smart Villages!

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Rätansbygdens Byalag

Projekttyp: 
Genomförande

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde:
 4. Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning

Projektstöd från EU och staten: 209 375 SEK
Offentlig medfinansiering från LAG: 103 125 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top