Skip to content
 

Fenix
– för ökad egenmakt hos gruppen UVAS och NEET

Projektet riktar sig till målgruppen unga vuxna utan sysselsättning som behöver extra stöd och stimulans för att komma in på arbetsmarknaden. Projektet ska skapa mötesplatser för målgruppen, hitta kompletterande verksamheter till redan befintliga samt bygga upp ett nytänkande arbetssätt för att skapa en grund för individens utveckling.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen beslöt att prioritera det här projektet, som förväntas leda till mål inom insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla. LAG-styrelsen ställer sig positiva till att lyfta och synliggöra målgruppen i projektet och att de närmar sig arbetsmarknad alternativt studier.

FAKTA

Sökande: Medborgarskolan Region Mitt 

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
1 136 533 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
559 785 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top