skip to Main Content

Natur Kultur Sonfjället

SAMMANFATTNING:
Projektet är en vidareutveckling av den förstudie som genomförts under 2016-2017. Målet med förstudien var att komma fram till om det är möjligt att bygga upp ett upplevelsecentrum i Sonfjällsbygden. Vi kommer att skapa ett upplevelserum i Sonfjällsbygden för att kunna visa upp Sonfjället och dess nationalpark, vår natur, miljö och kultur. Internationellt kallar man det för Visitor Center. Besöket ska vara lustfyllt och inspireras till att vistas i naturen. Målgruppen  är allmänheten, i alla åldrar utan några speciella förkunskaper. Fjällturismen ökar hela tiden enligt vad rapporter och forskning visar, och dessa kan behöva söka mer information innan de ger sig ut i naturen. Vi har för avsikt att ha ett nära arbete med skolorna och förskolorna i området för att kunna ta del av utställningen i utbildningssyfte. Vi vill göra våra barn ambassadörer för nationalparken och naturreservaten i området men även göra dem kunniga inom t ex allemansrätten. Placeringen är central i Hede längs riksväg 84. Idag finns turistbyrån, Boka Härjedalen samt företagarföreningens kansli i dessa lokaler. För att möta kraven måste våra befintliga lokaler byggas om och den delen kommer HFG själva stå för med hjälp av ett investeringsstöd från Härjedalens Kommun. Centrumet kommer att vara helårsöppet. Lokalerna ska vara anpassade för ändamålet och vara tillgängliga för alla. Det ska finnas handikapptoalett. Det finnas bl. a en samlingslokal för minst 25 personer, där man kan ha bildspel, föredrag mm. Tillfälliga utställningar ska det finnas utrymme för. Informationen ska finnas på fler språk än enbart svenska. I UpplevelseCentrum ska det finnas försäljning, service och servering för besökarna, vilket leder till fler arbetstillfällen/företagare. Guidningar och aktiviteter kommer vi att ta betalt för. Här finns möjlighet för företagare att sälja kompletterande aktiviteter och möta efterfrågan som kommer.

Projektets webb:
http://hedeforetagargrupp.se/hede%20f%C3%B6retagargrupp/det%252525252520h%2525252525c3%2525252525a4r%252525252520jobbar%252525252520vi%252525252520med/sonfjalletnaturokultur-2.html

LAG:s motivering:
Detta projekt prioriteras av LAG inom insatsområdet som handlar om att skapa och tillgängliggöra Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. Ett Naturum, eller motsvarande verksamhet, kompletterar befintlig och ny verksamhet i samma hus men utanför projektet. Sammantaget skapas ett nav i bygden. Ett kunskapscentrum och en mötesplats för boende och besökare. Naturumverksamheten kommer att tillgängliggöra lokala tjänster i form av guidning, och verksamheten kommer att skapa nya arbetstillfällen.

FAKTA

Sökande: Hede Företagargrupp

Projekttyp: Genomförandeprojekt

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING: 

Projektstöd från EU och staten:
951 400 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

468 600 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering 200 000 SEK samt ideell tid

Back To Top