Skip to content
 

Natur Kultur Sonfjället

SAMMANFATTNING:
Projektet är en vidareutveckling av den förstudie som genomförts under 2016-2017 om att bygga upp ett upplevelsecentrum i Sonfjällsbygden. Vi kommer att skapa ett upplevelserum i Sonfjällsbygden för att kunna visa upp Sonfjället och dess nationalpark, vår natur, miljö och kultur. Internationellt kallar man det för Visitor Center. Centrumet kommer att vara helårsöppet. Lokalerna ska vara anpassade för ändamålet och vara tillgängliga för alla. Det skapas en samlingslokal för minst 25 personer, där man kan ha bildspel, föredrag och liknande. Informationen ska finnas på fler språk än enbart svenska. I UpplevelseCentrum ska det finnas försäljning, service och servering för besökarna, vilket leder till fler arbetstillfällen/företagare. Guidningar och aktiviteter kommer vi att ta betalt för. Här finns möjlighet för företagare att sälja kompletterande aktiviteter.

LAG-styrelsens motivering:
Detta projekt prioriteras av LAG inom insatsområdet som handlar om att skapa och tillgängliggöra Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. Ett Naturum, eller motsvarande verksamhet, kompletterar befintlig och ny verksamhet i samma hus men utanför projektet. Sammantaget skapas ett nav i bygden. Ett kunskapscentrum och en mötesplats för boende och besökare. Naturumverksamheten kommer att tillgängliggöra lokala tjänster i form av guidning, och verksamheten kommer att skapa nya arbetstillfällen.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Hede Företagargrupp


Insatsområde:
Attraktiva & Dynamiska Natur- och Kulturmiljöer

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING: 

Projektstöd från EU/stat:
951 400 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

468 600 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering 200 000 SEK samt ideell tid

Back To Top