Grundvillkor

Villkor som skall vara uppfyllda för att projektet ska kunna ha möjlighet att få stöd från Leader:

 • Projektet faller inom ramen för strategin (leder till visionen, passar inom strategins insatsområden och fonder samt bidrar till måluppfyllelse)
  TIPS: Om du sökt steg 1 och ska söka steg 2, se text i ert bekräftelsebrev, annars se Leaderområdets utvecklingsstrategi.
 • Projektplan inklusive budget är bifogad i ansökan.
  TIPS: Se sidor om budget.
 • Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet
  TIPS:  Stödet betalas ut i efterskott, vissa sökande har möjlighet att söka förskott. Om projektet prioriteras av LAG kommer Jordbruksverket att göra en likviditetskontroll. 20% av stödet kommer att hållas inne fram till slutrapport och slutredovisning godkänts, därför bör minst 20% av sökt belopp finnas som buffert hos den sökande.
 • Projektet är lokalt förankrat
  TIPS: Berätta tydligt hur, och hos vem, arbetet har förankrats? Bifoga gärna protokoll från möten eller liknande som visar på vilket sätt projektet har förankrats i bygden.
 • Projektet har minst två parter
  TIPS: Det måste framgå tydligt vilka det är som söker, och hur samarbetet ser ut. Skilj på samarbetsparter och målgrupp, om målgruppen inte varit med och utvecklat projektet så ses de inte som samarbetspart.
 • Projektet har ett underifrånperspektiv
  TIPS: En grundpelare i Leadermetoden är att projektet utvecklats på platsen med bred förankring hos de som berörs.
 • Projektet tillför nytänkande
  TIPS:  Vad är nytänkande med detta projekt? På vilka sätt tillför detta projekt nya lösningar på gamla utmaningar eller nya möjligheter? Vilket problem tar projektet fasta på?