skip to Main Content

Blanketter

När ni vill ha arvode använd denna blankett.

Arvodesreglemente för LAG (beslutas av årsmöte):

Timarvode vid LAG, AU och arbetsgruppsmöte är 208kr/timme. Timarvode kan även betalas till ledamot som på uppdrag av LAG eller AU utför särskilt uppdrag. Även färdtid till och från LAG, AU och arbetsgruppsmöte likställs med mötestid. Ersättare har rätt till arvode vid medverkan oavsett om de tjänstgör eller inte. Sociala avgifter tillkommer på alla arvoden och skatt dras med 35 % om inget annat meddelats. Kilometerersättning utgår med den maximala skattefria kilometerersättningen, f n 3 kr per kilometer. LAG-gruppen har därtill 1,5 prisbasbelopp på årsbasis fram till nästa ordinarie årsstämma att förfoga över att arvodera ordförande, vice ordförande alternativt annan uppdelning som LAG själva beslutar internt.

 

ARVODESUNDERLAG

Back To Top