Skip to content
 

Arvodesblankett för LAG-styrelsen

När ni vill ha arvode använd denna blankett.

För digitala LAG-styrelsemöten utan resa till mötet behövs inte blanketten, det löses med LAG-styrelseprotokollet som grund.

Arvodesreglemente för LAG (beslutas av årsmöte) from 210422:

Hel- och halvdags arvode vid LAGmöte, AU och arbetsgruppsmöte
Halvdag upp till 4 tim: 800 kr
Heldag över 4 tim: 1 600 kr

Inläsningsarvode 200 kr/projekt.
Timarvode kan även betalas till ledamot som på uppdrag av LAG eller AU utför särskilt uppdrag. Ersättare har rätt till arvode vid medverkan oavsett om de tjänstgör eller inte. Sociala avgifter tillkommer på alla arvoden och skatt dras med 35 % om inget annat meddelats.
Fast arvode till ordförande 1 prisbasbelopp, samt
fast arvode till vice ordförande ½ prisbasbelopp, betalas ut löpande.
RESOR: Även färdtid till och från LAG, AU och arbetsgruppsmöte likställs med mötestid. Kilometerersättning utgår med 3 kr per kilometer.
UTLÄGG: Ev biljetter m m kan bifogas separat. Även betalningsbevis måste bifogas, t ex kontoutdrag. Kontantkvitton över 1000kr godtas ej.

ARVODESBLANKETT from 210422

Back To Top