skip to Main Content

Multileder – samarbete med Leader i Skottland

SAMMANFATTNING:
I vårt Leaderområde har många projekt inslag av att anlägga, rusta upp eller skylta någon typ av led, eller marknadsföra en lokal led som en del av marknadsföringen av en bygd eller ett område. Det är allt från upplevelsestigar till tekniska downhilleder för cykel. Utmaningarna är talrika avseende markavtal, inflytande, intressekonflikter, långsiktigt underhåll och kapitalisering av lederna på ett sådant sätt att de kan leda till nya företag och nya arbetstillfällen.

Syftet med projektet är att – i ett lärande utbyte med Skottland – lära och dokumentera hur man bäst bygger, informerar om, marknadsför och sköter långsiktigt underhåll av leder.

Målgrupp är LAG och projektägare som har ledutveckling i sina projekt. Även andra i Leaderområdet är givetvis välkomna att delta i lärandet, även om man inte har ett aktivt Leaderfinansierat projekt, till exempel de som under föregående programperiod fått stöd från Leader för leder.

För LAG:s del handlar det främst om dels lärandet om leder, eftersom det är en vanligt kommande projektaktivitet, och att lära sig mer om hur dessa ska värderas och ställa relevanta krav på de sökanden med sådana aktiviteter. För de som på olika sätt anlägger, sköter om eller har verksamhet på leder, så handlar det om ett mer direkt lärande kopplat till själva leden.

Kontaktperson:
Ellen Hoas Ströman, ellen@sjoskogfjall.se

Projektets svenska Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/321126035240197/

Ledguide:
www.byggenled.se

LAG:s motivering:
LAG prioriterar detta projekt, som är sprunget ur ett identifierat behov. Det är en framgångsfaktor är att lära av andra Leaderområden genom transnationella projekt, och vår samarbetspartner i Skottland har identifierat liknande problem.

FAKTA

Sökande: Leader Sjö, Skog & Fjäll

Projekttyp:
Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
437 505 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

215 488 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top