Skip to content
 

Göra budget

En budget ska ingå i ansökan. Den ska vara så detaljerad, att det går att förstå hur ni fått fram siffrorna. Här finns även information om schabloner, intäkter, medfinansiering & om ni väljer att göra en aktivitetsplan.
Använd den budgetmall som finns.

Om ert projekt innehåller flera delar, eller flera aktiviteter, använd då ”avsnitten” till vänster i budgeten som heter Aktiviteter, och använd dem som en grund för en aktivitetsplan. Om ni önskar använda en mer komplex aktivitetsplan, så kan ni hitta en länk till en sådan mall inifrån Mina Sidor.

Ett bra och tydligt underlag möjliggör kortare handläggningstider och du kan få ett snabbare beslut på din ansökan:
• Dela upp innehållet och informationen i din budget på ett sådant sätt att det blir tydligt och lätt att följa och förstå vad du menar. Se exempelfliken.
• Visa hur du har räknat ut sifforna, om du gjort prisjämförelser eller tagit in offerter.
• Om du inte får plats med den relevanta informationen på raderna i budgetmallen, så går det bra att göra en bilaga.

Ta redan från början in offerter från minst 2 leverantörer. Dels så blir budgeten mer exakt, dels så behövs prisjämförelser för att ansökan ska kunna bedömas. I andra hand så kan ni skriva i en bilaga hur ni räknat när ni kommit fram till siffrorna i budgeten. Det är upp till varje sökande att visa att kostnaderna i budgeten är rimliga.

I budgetmallen finns en summering per ”kostnadsslag” (Utgifter för personal/Indirekta kostnader/Investeringar/Övriga utgifter). Summeringen för varje kostnadsslag förs in i ansökan på Mina Sidor under gröna fliken Utgifter. Själva budgetmallen sparar ni på er dator som pdf, och laddar sedan upp som en bilaga till er ansökan.

Om du gör förändringar i ansökan eller budget under ansökningsprocessen, så kan budgeten behöva ändras och laddas upp en gång till.

SCHABLONER

En del vanliga kostnader är svåra att redovisa exakt. För att göra redovisningen enklare används standardberäkningar, schabloner, på en del av dessa vanliga utgifter. Schabloner minskar risken att göra fel i samband med redovisning, och det minskar antalet underlag i redovisningen.

Olika typer av schabloner som används för projekt inom Leader/Lokalt Ledd Utveckling:

Utgifter för lunch eller middag med 90 kronor exklusive moms per person och måltid
Resor med egen bil till 30kr/mil
Eget arbete för enskild firma till 220kr/tim
Generell årsarbetstid på 1 720 tim

Procentuell ersättning används enligt följande:

Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 44,31% av bruttolönen för lagstadgade sociala avgifter, tjänstepension och pensionsförsäkring. (Fram till 2020-12-31: 42,68%.)
Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 15% på lönekostnaderna för dina indirekta kostnader. Indirekta kostnader är till exempel kontorshyra, dator, telefon. Dessa ska alltså inte tas med i budgeten var för sig, utan de tas upp som ”indirekta kostnader 15%”.

INTÄKTER OCH MEDFINANSIERING

Projektet ska ha en privat medfinansiering. Medfinansieringen ska vara minst 30%, och kan bestå av intäkter, egna pengar, ideell tid eller ideell resurs. Beräknade intäkter i projektet och medfinansiering ska INTE in i budgetmallen. De ska tas upp under fliken ”Finansiering” på Mina Sidor.

Läs mer under privat medfinansiering.
Back To Top