Horisontella mål

De horisontella målen är prioriterade utifrån hur vi ser att de olika dimensionerna av hållbarhet kan vägas mot varandra. Naturen, med dess ekosystem och artmångfald, illustreras som det absoluta ramverk inom vilket alla utvecklingssatsningar måste hålla sig. Ingen utvecklingsinsats får göras utanför ramen för vad naturen klarar av att bära/återhämta sig från, eller som äventyrar kommande generationers möjligheter att göra detsamma. Nästa dimension är människan och underordnat människan är samhället. Detta på grund av att samhället i sig inte har egna rättigheter, utan utgör det som människor skapar tillsammans. Således får ingen samhällssatsning ske på bekostnad av människan. Detta innebär att samhället inte får utvecklas på ett sätt som människan inte kan återhämta sig från. Kompetenshöjning är en grundförutsättning för att kunna säkerställa både de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna.
Mål 1 Ekologisk hållbarhet
Mål 2 Social hållbarhet
Jämställdhet, Mångfald & Social hållbarhet oavsett funktionsförmåga
Mål 3 Ekonomisk hållbarhet

TIPS: Håller du på med en ansökan, se även hjälptexten: Att sätta upp mål.