skip to Main Content

LAG, local action group

LAG (Local Action Group) är det organ som ansvarar operativt för genomförandet av utvecklingsstrategin, och utgör även styrelse i föreningen. LAG består av personer från offentlig, privat och ideell sektor. Jordbruksverket har godkänt Leaderområdets strategin och gett oss möjligheten att prioritera projekt till finansiering från tre EU-fonder: Landsbygdsfonden, Regionala Utvecklingsfonden och Sociala fonden.

LAG (styrelsen) väljs i demokratisk ordning av medlemmarna på årsstämman efter förslag från valberedningen. När stämman ska hållas och hur denna ska gå till regleras i föreningens stadgar.

LAG leder genomförandet av strategin och har stor frihet att forma utvecklingen av strategin i sitt område. LAG fattar beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras.

LAG:s beslut går inte att överklaga och det vilar ett stort ansvar på LAG att fatta beslut som är ändamålsenliga och i enlighet med strategin. Därför krävs LAG- medlemmar som är öppna, tydliga, professionella och objektiva.

Valberedning

Peter Jansson (sammankallande) peter.jansson@are.se

Back To Top