skip to Main Content

Förstudie Skoglig utbildning

Denna förstudie samlar aktörer kring behovet av en lättillgänglig utbildning för skogsägare anpassad för behoven hos småskaliga skogsägare som vill lära mer om hur man bäst bevarar och brukar sin skog. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Leaderområdena Leader 3Sam, Leader Mittland Plus och Leader Sjö, Skog & Fjäll. Initiativtagare och genomförare är Birka folkhögskola.

Projektets webb: http://www.birka.fhsk.se/utbildningar/program/skogsutbildning/

LAG:s motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt. Förstudien är angelägen och förväntas bidra till ny kunskap inom aktiv skogsskötsel, och ökade utbildningsmöjligheter i vår del av landet kring en viktig gemensam resurs. Kompetenshöjning är viktig långsiktig för långsiktig hållbarhet i skogsbruket. Det finns på sikt potential för ökad förädling och nya arbetstillfällen, och kan förenkla generationsskiften.

FAKTA

Sökande: Region Jämtland Härjedalen/
Birka Folkhögskola

Projekttyp: Samverkan med andra Leaderområden
Mittland Plus och 3Sam

EU-Fond:
 Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
49 000 SEK (Sjö, Skog & Fjäll:s del)

Offentlig medfinansiering från LAG:

24 134 SEK (Sjö, Skog & Fjäll:s del)

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid

STATUS: AVSLUTAT

Back To Top