Skip to content
 

Elkonvertering utifrån hållbarhet i tre perspektiv

Projektet handlar om att ta fram en slags prototyp, där en traditionell snöslunga byggs om från fossil drift till eldrift. Detta sker i samverkan mellan ett företag och Arbetsmarknadsenheten i Åre kommun. Det primära målet är att ha en fungerande elsnöslunga som kan användas i kommunen dagliga arbete.. Man vill få ihop de tre hållbarhetsaspekterna genom att lyfta kompetensen hos de som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt att i förlängningen ge dem en bättre arbetsmiljö med maskiner som går på el istället för fossila bränslen.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt,
som förväntas leda till mål inom insatsområde 4
Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.
Projektet arbetar aktivt och praktiskt med att
undersöka om en fossildriven snöslunga kan
byggas om och få en ökad livslängd. Detta projekt
genomsyras av en hållbarhetstanke, där både
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är
centrala. Nytänkande finns i arbetssättet och
samverkan med Åre kommun.

FAKTA

Sökande: PTINO AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
47 876 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
23 581 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top