Skip to content
 

Att sätta upp mål

En ansökan ska innehålla mål. Alla mål skriver ni in under rubriken ”Mål” i ansökan. De ska huvudsakligen vara konkreta och mätbara, för att LAG ska kunna bedöma ansökan korrekt.
Det ska gå att utläsa hur ni vill jobba för att nå era mål.
Mål av typen ”bättre sammanhållning” kan istället beskrivas i projektets syfte och mål.  Att målen är väl genomarbetade och tydliga är viktigt för att ert projekt ska kunna få en rättvis bedömning. Här kommer lite tips om hur man kan tänka och skriva när man målsätter ett projekt.

Horisontella mål

Alla våra horisontella mål handlar om ökad hållbarhet. Information om globala hållbarhetsmål finns bland annat på FN:s sidor. Vi har delat upp hållbarhetsfrågorna i tre områden: Ekologisk, Social och Ekonomisk hållbarhet. . Vi vill att alla projekt – på sitt eget sätt – ska arbeta för ökad hållbarheten i vårt Leaderområde. Jobbar ert projektet specifikt med ett horisontellt mål så beskriv detta ingående i ansökan!

Ekologisk hållbarhet

Hur kommer projektet att bedrivas i förhållande till vårt ekosystem? Konkretisera detta utifrån förutsättningarna i projektet. Fundera exempelvis på hur projektet kan bidra till resurseffektivitet? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för miljön, på kort och lång sikt, och vem ansvarar för det?

Ekologiska mål, exempel: Projektet leder till ökad biologisk mångfald, minskar transporter. Skriv vad problemet är, vad ni vill förändra och hur ni ska följa upp.

I siffersättningen kan man t ex mäta x antal m2, x antal mil minskade transporter/år

Social hållbarhet

På vilket sätt kommer projektet att verka för ökad jämställdhet mellan könen, mångfald och social hållbarhet oavsett funktionsförmåga? Vilka personer eller grupper ingår i projektet, hur ska projektet få in deltagare med olika bakgrunder som kan bidra med nya infallsvinklar och en bättre analys av möjligheter? Bidrar det till att bryta traditionella mönster? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för den sociala hållbarheten, på kort och lång sikt, och vem ansvarar för det?

Sociala mål, exempel: Projektets vill undersöka hur ett besöksmål kan anpassas för besökare med funktionsnedsättning. I siffersättningen kan man till exempel mäta antal anpassningar som görs, eller antal funktionsnedsättningar som man vill anpassa för (synnedsättning, hörselnedsättning, nedsatt balans).

Projektet skapar sysselsättningstillfällen t ex för en lärling, jobbar fokuserat med t ex jämställdhet, handikappanpassning eller förändrade normer eller minskade sjukskrivningstal i föreningen eller företaget. Skriv vad problemet är, vad ni vill förändra och hur ni ska följa upp. I siffersättningen kan man t ex mäta x nya arbeten eller sysselsättningstillfällen, x antal utbildningsinsatser för jämställdhet, x antal handikappanpassade platser, x antal nya sätt att arbeta med normer i de deltagandes styrelser eller x antal % minskade sjukskrivningsdagar/år.

Ekonomisk hållbarhet

Hur kommer projektet ta hänsyn till den ekonomiska tillväxten i förhållande till människor och miljö? Jobbar projektet för internationalisering, för att öka internationella kopplingar mellan vårt Leaderområde och andra platser? Vad består efter projektets slut? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för den ekonomiska hållbarheten, på kort och lång sikt, och vem ansvarar för det?

Ekonomiska mål, exempel: Projektet skapar en bättre totalekonomi, ser till att en lokal vara blir mer tillgänglig till försäljning, ökar samverkan med andra liknande aktörer i andra EU-länder eller lockar till sig en ny typ av turism. Skriv vad problemet är, vad ni vill förändra och hur ni ska följa upp.

I siffersättningen kan man t ex mäta x kr ökade försäljningsintäkter, x antal nya lokala varor till försäljning, x antal samarbeten med utlandet, x antal nya målgrupper.

Exempel på era egna mål, och hur ni kan beskriva ert projekt i siffror:

X antal tester av eller utvecklande av tekniska lösningar

X antal utbildningar som anpassas för utlandsfödda

X antal deltagare (på t ex en utbildning)

X antal utbildningar

X antal meter led

X antal nya träffpunkter, i bygden eller på internet

X antal skyltar, webbsidor, broschyrer

Förstudier

I en förstudie så kan det vara svårt att sätta mål. Ofta leder en förstudie till en rapport eller en plan. Då är det i helt i sin ordning att sätta målet:
1 rapport/plan

Vi vill dock veta hur er även i er förstudie jobbar med horisontella mål!

Back To Top