fbpx skip to Main Content

Insatsområden

Projekt som kan beviljas ska rymmas inom något av följande insatsområden och målsättningar.

1. Passionerat entreprenörskap i samverkan
I detta leaderområde finns ett stort engagemang och en stark drivkraft. Vi tror att en satsning på att det passionerade entreprenörskapet i samverkan kommer att ge aktörer modet och förmågan att stå på egna ben. Samverkanslösningar behövs mellan organisatörer, kommuner, företagare och lokalbefolkning. Företagen och organisationerna behöver stärkas för att kunna utveckla en bättre lönsamhet, återhämtningsförmåga och fler arbetstillfällen. Genom att skapa projekt som främjar detta ökar passionen för förändringen, förbättringen och gemenskapen.

MÅL:
Ökad företagsamverkan och internationalisering.
En attraktiv besöksnäring.
Främja hållbara jord- och skogsbruk.
Skapa nya företag och ökad sysselsättning.
Stärkt entreprenörskap och företagande.
Stärka kopplingen mellan land och stad.

2. Levande lokalsamhällen för alla
Vi ser ett behov av att utveckla våra lokalsamhällen så att de blir attraktiva mötesplatser och livsmiljöer för alla. Det kan därför vara värdefullt att exempelvis ta fram byutvecklingsplaner, förbättra infrastrukturen avseende kommunikation och uppkoppling, utveckla olika samverkanslösningar för att bevara service som handel, sjukvård och skola, och satsa på idrott, kultur och andra aktiviteter för att främja lokal gemenskap och motverka utanförskap. Mötesplatser som är generationsöverskridande och integrerande behövs för att stärka banden, bjuda in och ta lärdom av varandra. Det ökar tryggheten och kan leda till starkare gemenskap.

MÅL:
Fler människor närmar sig arbetsmarknaden.
Fler och utvecklade mötesplatser/nätverk för en attraktiv och hållbar bygd.
Fler evenemang för att öka bygdens gemenskap och attraktivitet.
Förbättra lönsamhet och återhämtningsförmågan hos lokala företag/organisationer.
Förbättra infrastrukturen för SMF-företag.
Ökad kompetensutveckling.
Integrationsfrämjande åtgärder.

3. Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer
Området har idag en expansiv besöksnäring som riktar sig till nya målgrupper internationellt och en positiv inflyttning, mycket tack vare flyktingmottagningen. Utvecklandet av en destination för alla stärker både lokalbefolkningens möjligheter och ökar attraktionskraften för alla oavsett funktionsförmåga. Idag efterfrågas behovet dels av att dokumentera, dels lyfta fram t.ex. byggnadstradition, livsstil, landmärken, flora, fauna och historia genom olika typer av bevarande- och berättandeprojekt. Jämställdhet, integration och tillgänglighet skulle också gagnas om utlandsfödda och barn till utlandsfödda samt människor med funktionsvariation involveras i projekten.

MÅL:
Förbättra konkurrenskraften och samarbeten hos natur- och kulturaktörer.
Förbättra kunskapen om och/eller att bevara natur- och kulturvärden.
Förbättra utbudet av produkter och/eller tjänster baserade på natur- och/eller kultur värden.
Förbättrad näringslivsutveckling inom natur- och kultur.
Nya tjänster/upplevelser som baseras på natur- och/eller kulturvärden.

4. Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Vi vill arbeta med att ta fram nya lösningar för framtiden för att stärka såväl människors hälsa som bygdernas konkurrenskraft och attraktivitet som besöksmål. Vi vill därför stötta innovation, forskning och kompetensutveckling som stimulerar till nytänkande och nya tekniska lösningar för en hållbar utveckling. Vi vill bidra till innovation kopplat till våra naturresurser och uppmuntra och stärka utvecklingen av nya användningsområden för skog, mark, vind och vatten. Nya tekniska lösningar är också viktiga utifrån den sociala utvecklingen, som är en viktig del av sammanhållningen och bygdernas attraktionskraft.

MÅL:
Förbättra innovationskraften i området.
Främja resurseffektivitet ur ett hållbart perspektiv.
Skapa nya och/eller förbättra lösningar för bättre kommunikation och service.
Främja lösningsorienterad och applicerad forskning för landsbygdsutveckling.
Stärka entreprenörskapet inom innovation och forskning.
Skapa nya lösningar inom näringslivslivsutveckling och affärsutveckling.

Back To Top