skip to Main Content

Bedömning av ansökan

Urvalssystemet bygger på att de projekt som bäst bidrar till uppfyllandet av Sjö,Skog & Fjälls utvecklingsstrategi är de som ska prioriteras och får stöd. Det innebär att ett projekt med hög kvalitet, men som inte bidrar till detta, ändå kan få avslag.

Vid begränsade medel kvar att ta beslut om, så kommer LAG prioritera på följande sätt:

* Minimum 30 % privat finansiering, annars behandlar inte LAG ansökan. (Se mer info här: Privat medfinansiering)                                     

* Därefter högst poäng över avslagsnivå på varje LAG-möte fram till pengarna är slut. Om två projekt har samma poäng så gäller först inkomna ansökan (Steg 1 eller Steg 2 på Mina Sidor).

* Därefter så kan LAG fortsatt prioritera projekt, LAG-möte för LAG-möte. Om det kommer återföringar så får projekten starta i poängordning, högst poäng över avslagsnivå går först.

Bedömningssystemet är konstruerat så här:

Grundvillkor – måste vara uppfyllda

Poängsättning –  bestående av 3 delar

Grundvillkor

Grundvillkor som skall vara uppfyllda för att projektet ska kunna ha möjlighet att få stöd från Leader Sjö, Skog & Fjäll. Ett projekt som inte uppfyller grundvillkor kommer antingen inte prövas av LAG alls, eller så kommer LAG att avslå ansökan.

LAG bedömer detta:

 • Projektet faller inom ramen för strategin (leder till visionen, passar inom strategins insatsområden och fonder samt bidrar till måluppfyllelse)

  TIPS: Om du redan sökt steg 1 och ska söka steg 2, så kan Leaderkontoret hjälpa till att ge besked om detta.

 • Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta aktiviteter beskrivna. Budget är bifogad, detaljerad och har rimliga kostnadsposter.

  Se sidor om budget.

 • Projektet är lokalt förankrat

  TIPS: Berätta tydligt hur, och hos vem, arbetet har förankrats? Bifoga gärna protokoll från möten eller liknande som visar på vilket sätt projektet har förankrats i bygden.

 • Projektet har minst två parter

  TIPS: Det måste framgå tydligt vilka det är som söker, och hur samarbetet ser ut. Skilj på samarbetsparter och målgrupp, om målgruppen inte varit med och utvecklat projektet så ses de inte som samarbetspart.

 • Projektet har ett underifrånperspektiv

  TIPS: En grundpelare i Leadermetoden är att projektet utvecklats på platsen med bred förankring hos de som berörs.

 • Projektet tillför nytänkande

  TIPS:  Vad är nytänkande med detta projekt?  På vilka sätt tillför detta projekt nya lösningar på gamla utmaningar eller tar tillvara nya möjligheter? Vilket problem tar projektet fasta på?

 • Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet

  TIPS:  Stödet betalas ut i efterskott mot godkänd redovisning. Vissa sökande har möjlighet att söka förskott. Om projektet prioriteras av LAG kommer Jordbruksverket att göra en likviditetskontroll. 20% av stödet kommer att hållas inne fram till slutrapport och slutredovisning godkänts, därför bör minst 20% av sökt belopp finnas som buffert hos den sökande.

Poängsättning

 • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till ökad hållbarhet; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet?
 • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till målen inom insatsområdena 1-4?
 • Bidrar projektet på ett tydligt sätt till EU-fondens mål
Eftersom vi jobbar med 3 EU-fonder och 4 insatsområden, så finns flera olika poängmallar. LAG gör en bedömning av vilken del av strategin som varje projekt antas bidra till mål inom, därför är det också LAG som avgör vilken av dessa mallar som kommer att användas. LAG kommer alltid välja den poängmall där projektet bedöms ha bäst chans. Vi kommunicerar som regel på förhand vilken poängmall projektet kommer att bedömas mot, och ställer frågor om er ansökan kopplat till bedömningen. Syftet med det är att den sökande har chans att förtydliga sin ansökan i förhållande till det som projektet kommer att poängsättas på.

För information om respektive insatsområde, se flik om insatsområdena.

TIPS: >> länk till sida med tips om hur man kan formulera mål effektivt i sin ansökan

Back To Top