skip to Main Content

Lathund Mina Sidor

Här kommer en genomgång av frågor som förekommer i ansökan. Ansökan görs digitalt på Jordbruksverkets hemsida via Mina sidor. Du behöver ha fullmakt och e-legitimation, flera personer kan ha fullmakt för samma ansökan. Det är också möjligt att logga in flera gånger och göra förändringar och förbättringar i er ansökan, varje gång sparas en ny version.

Vi vill att ni i så stor utsträckning som möjligt skriver det väsentliga kopplat till ert projekt i ansökningstjänsten, och inte i bilagor.

Bilagor

Obligatoriska bilagor:
Kopia på fullmakt
Kopia på vem som är firmatecknare (behövs ej för AB)
Budget
Jämförande offerter
Medfinansieringsintyg om ni har offentliga medfinansiärer

Vanliga bilagor:
Aktivitetsplan
Bakgrundsbeskrivning
Bilder, ritningar
Bygglov eller andra tillstånd
Samarbetsavtal
Forskningsresultat ni använder er av
Markägaravtal
LAG-gruppen kommer i sin bedömning att ha möjlighet att se alla bilagor, men bedömningen sker framförallt utifrån er huvudansökan.

Hjälpdokument för E-tjänsten

När ansökan skickas in får du en kvittens som du med fördel skriver ut, där finns uppgifter om ditt tilldelade journalnummer, ankomstdatum och annat som du behöver tänka på. Har du angett din e-postadress i ansökan kommer kvittensen även att skickas dit.

Förutom frågorna i ovanstående steg kommer du att få ange vilka indikatorer du förväntar dig uppnå med projektet, i ett särskilt dokument som kommer att tillhandahållas av Leaderkontoret.

Beroende på vilken fond ert projekt ska söka finansiering av, kommer ert projekt att få olika frågor i Steg 2. Vilket inriktning projekt ska läggas inom i ansökningstjänstens Steg 2 får du information om från Leader kontoret. Oftast finns denna information i din bekräftelse på ansökan Steg 1.

Specifika frågor till projekt inom socialfonden

 • Hur många kvinnor räknar ni med ska vara deltagare i projektet? Deltagare i projektet är de personer som ni riktar er till och som får nytta av projektet.
 • Hur många män räknar ni med ska vara deltagare i projektet? Deltagare i projektet är de personer som ni riktar er till och som får nytta av projektet.
 • I vilken typ av område ska projektet genomföras? Välj var projektet ska genomföras. Ni kan göra flera val.
 • Tätort med mindre än 5 000 invånare eller på landsbygden.
 • Stad med fler än 5 000 invånare.
 • Stad med fler än 50 000 invånare.

Specifika frågor till projekt inom regionalfonden

I vilken typ av område ska ni genomföra projektet? Ni kan göra flera val.
• Tätort med mindre än 5 000 invånare eller på landsbygden.
• Stad med fler än 5 000 invånare.
• Stad med fler än 50 000 invånare.
Kommer projektet att stärka kopplingen mellan land och stad? Det kan till exempel vara erfarenhetsutbyten, marknader för lokala produkter eller kompetensutveckling.
Om ja, beskriv på vilket sätt. Beskriv vad ert projekt ska arbeta med som stärker kopplingen mellan land och stad.

Kommer företag få stöd till investeringar inom projektet?
Om ja, ange hur stor företagets eller företagens egen privata insats är i kronor. Den totala privata investeringen ska värderas och räknas samman. Det ska omfatta värdet av den insats av investeringen som företaget eller företagen gör, utöver det sökta stödet. I värdet ska inte tid räknas in.

Specifika frågor till projekt inom landsbygdsfonden

Frågorna inom landsbygdsfonden är uppdelad i olika fokusområden som finns i landsbygdsprogrammet. Ditt projekt ligger i ett av områdena nedan (den vanligaste är 6B).

Frågor till projekt inom fokusområde 1B: ”Stärka banden mellan jord-och skogsbruk, samt forskning och innovation”.

 • Kommer projektet att leda till nya samarbeten?
 • Samarbeten kan handla om exempelvis:
 • Utveckling av nya produkter, processer eller tekniker. Organisation av gemensamma arbetsprocesser, dela anläggningar och resurser. Etablera och utveckla korta leveranskedjor eller lokala marknader. Samarbete inom hälso- och sjukvård eller integration.Om ja, Ange hur många samarbeten ni räknar med att projektet leder till.

Frågor till projekt inom fokusområde 1C: ”Främja livslångt lärande och yrkesutbildningar inom jord- och skogsbruk”.

 • Hur stor är projektets målgrupp? Ange antal personer.
 • Ange beräknat antal deltagare som ska få utbildning i projektet. Räkna bara med personer över 16 år som går utbildningen, inte den som anordnar den.
 • Ange beräknat antal personer som ska få rådgivning via projektet. Räkna bara med personer över 16 år.
 • Ange beräknat antal rådgivare som ska få fortbildning i projektet.
 • Ange beräknat antal utbildningsdagar i projektet. Beräkna antal utbildningsdagar genom att multiplicera antalet deltagare med antalet heldagar. Ange antalet utbildningsdagar i heldagar.

En dag motsvarar åtta timmar effektiv tid. En utbildning som varar fyra timmar räknar du som 0,5.

Exempel: ett projekt innehåller två utbildningar. Utbildning 1: 100 deltagare som får utbildning 2,5 dagar blir 100 x 2,5 = 250 utbildningsdagar. Utbildning 2: 50 deltagare som får utbildning 0,5 dagar blir 50 x 0,5 = 25 utbildningsdagar.

Beskriv vilka utbildningsmetoder och informationskanaler ni ska använda i projektet.

Frågor till projekt inom fokusområde 2B: ” Underlätta generationsskiften inom jordbrukssektorn”.

 • Kommer projektet att stödja uppstarten av nya jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag på annat sätt än genom ekonomiskt stöd?
  Annat än ekonomiskt stöd kan vara till exempel hjälp med affärsutvecklingsplaner, driftsanalyser eller investeringskalkylering.
  Om ja, ange antalet företag.

Frågor till projekt inom fokusområde 4A: ” Återställa och bevara biologisk mångfald, bla inom: natura 2000-områden, jordbruk med höga naturvärden, de europeiska landskapens karaktär”.

 • Kommer projektet leda till att jordbruksmark omfattas av åtagande som främjar biologisk mångfald?
 • Återställa, bevara eller öka biologiskt mångfald på jordbruksmark och som bedöms bli varaktiga.
  Om ja, ange hur många hektar.
 • Kommer projektet leda till att skogsmark omfattas av åtagande som främjar biologisk mångfald?
 • Återställa, bevara eller öka biologiskt mångfald på skogsmark och som bedöms bli varaktiga.
  Om ja, ange hur många hektar.

Frågor till projekt inom fokusområde 4B: ”Förbättra vattenförvaltningen”.

 • Kommer projektet leda till att jordbruksmark omfattas av åtagande som förbättrar vattenkvaliteten?
 • Jordbruksmark som omfattas av krav på brukningsmetoder, skötselkrav etc. som en del i att nå förbättrad vattenkvalitet och som bedöms bli varaktigt.

Om ja, ange hur många hektar.

 • Kommer projektet leda till att skogsmark omfattas av åtagande som förbättrar vattenkvaliteten?
 • Skogsmark som omfattas av krav på brukningsmetoder, skötselkrav med mera som en del i att nå förbättrad vattenkvalitet och som bedöms bli varaktigt.

Om ja, ange hur många hektar.

Frågor till projekt inom fokusområde 5C: ”Främja tillgång till och användning av förnybara energikällor, biprodukter, avfall, rester och andra råvaror som inte är avsedda till livsmedel”.

 • Kommer projektet leda till att det görs investeringar i förnybar energi? Förnybar energi kan vara ved, flis, pellets, biogas, värmepumpar med mera.

Frågor till projekt inom fokusområde 5D: ” Minska jordbrukets utsläpp av dikväveoxid och metan”.

 • Kommer projektet leda till att areal omfattas av åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser och ammoniak? Exempelvis permanenta grödor, fånggrödor, reducerad gödsling, extensiva brukningssätt med mera.

Om ja, ange hur många hektar.

 • Kommer projektet leda till att djurslag omfattas av åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser och ammoniak?
  Exempelvis täckning av gödsel, teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel, rening av luft från djurstallar med mera.

Frågor till projekt inom fokusområde 6B: ” Främja lokal utveckling på landsbygden”.

 • Kommer invånare få tillgång till förbättrad service eller infrastruktur genom projektet? För att räknas som invånare ska man kunna ha nytta av den förbättrade servicen eller infrastrukturen om man vill.
  Till exempel om det är en ny vandringsled så behöver du inte räkna hur många som faktiskt vandrar utan det räcker att ange hur många invånare man tror kommer att ha tillgång till leden.

Om ja, ange antal invånare. Till invånare räknas till exempel inte sommargäster som är bokförda i annan kommun.

Frågor till projekt inom samarbetsåtgärden

 • Söker ni stöd till förberedande eller genomförande av samarbetsprojekt? Välj förberedande om ni ska utveckla en idé tillsammans med andra. Välj genomförande om projektidén är klar och ni vet med vilka parter ni ska samarbeta med.
 • Om ni valt genomförande ska ni även svara på denna fråga:
  • Ange vilka Leaderområden eller lokala partnerskap som ingår i samarbetsprojektet. Skriv kontaktuppgifter samt organisationsnummer till de som ni ska samarbeta med. Bifoga samarbetsavtal eller avsiktsförklaring om det är klart.
 • Vilka av följande ska ni samarbeta med? Välj vilken typ av samarbetspartner som ni har, ni kan välja flera alternativ.
  • Leaderområde inom Sverige.
  • Leaderområde i annat EU-land.
  • Lokalt partnerskap som inte är ett Leaderområde i Sverige.
  • Lokalt partnerskap som inte är ett Leaderområde i andra länder, även utanför EU.
  • Ej klart (gäller endast förberedande)
 • Hur många parter är ni i samarbetsprojektet? Ange hur många Leaderområde eller lokala partnerskap som deltar i projektet. Om det gäller förberedande av ett samarbetsprojekt kan du ange 0 om det inte är klart.
Back To Top