skip to Main Content

Budget

Här kommer viktig information om hur budgeten ska ställas upp, och hur ansökan ska fyllas i. Här finns även information om schabloner, intäkter, medfinansiering & om ni väljer att göra en aktivitetsplan.

BUDGET

Ni ska upprätta en budget för er ansökan.  Det ska vara så detaljerad, att det går att förstå hur ni fått fram siffrorna. Använd den budgetmall som finns nedan. Då motsvarar varje ”sektion” i budgetmallen en aktivitet i er aktivitetsplan.

Ta redan från början in offerter, speciellt på större eller speciella kostnadsposter. Ta in offerter från minst 2 leverantörer redan från början. Dels så blir budgeten mer exakt, dels så behövs prisjämförelser för att ansökan ska kunna handläggas. I andra hand så kan ni skriva i en bilaga hur ni räknat när ni kommit fram till siffrorna i budgeten. Det är upp till varje sökande att visa att kostnaderna i budgeten är rimliga. Med bra underlag så går handläggningen snabbare och enklare.

I budgetmallen finns en summering per ”kostnadsslag” (Utgifter för personal/Indirekta kostnader/Investeringar/Övriga utgifter). Summeringen för varje kostnadsslag förs in i ansökan på Mina Sidor under gröna fliken Utgifter. Själva budgetmallen sparar ni på er dator som pdf, och laddar sedan upp som en bilaga till er ansökan. Om du gör förändringar i ansökan eller budget under ansökningsprocessen så kan budgeten behöva ändras och laddas upp en gång till. Leaderkontoret kommer alltid utgå från versionen som har det senaste datumet.

>> FÖR NEDLADDNING: BUDGET

 

SCHABLONER

En del vanliga kostnader är svåra att redovisa exakt. För att göra redovisningen enklare används standardberäkningar, schabloner, på en del av dessa vanliga utgifter. Schabloner minskar risken att göra fel i samband med redovisning, och det minskar antalet underlag i redovisningen. Om ert projekt innehåller mat i någon form så lägg detta på egen rad i budgeten, och beskriv vad det avser. Om ert projekt innehåller resor med bil (som avses redovisas med körjournal) eller om det är andra resor som avses, förtydliga på ett sådant sätt att det går att utläsa. Detta beror på att resor med bil, lunch respektive middag mm beräknas med en schablon. Fika, tågresor och andra biljetter beräknas inte med schablon. Se mer nedan under ”Schabloner”. Det finns också hjälptexter i budgetmallen.

Olika typer av schabloner som används för projekt inom Leader/Lokalt Ledd Utveckling:

Utgifter för lunch eller middag med 90 kronor exklusive moms per person och måltid
Resor med egen bil till 30kr/mil
Eget arbete för enskild firma till 220kr/tim
Generell årsarbetstid på 1 720 tim

Procentuell ersättning används enligt följande:

Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 44,31% av bruttolönen för lagstadgade sociala avgifter, tjänstepension och pensionsförsäkring. (Fram till 2020-12-31: 42,68%)
Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 15% på lönekostnaderna för dina indirekta kostnader. Indirekta kostnader är till exempel kontorshyra, dator, telefon. Dessa ska alltså inte tas med i budgeten var för sig, utan de tas upp som ”indirekta kostnader 15%”.

INTÄKTER OCH MEDFINANSIERING

Projektet ska medfinansieras. Medfinansieringen ska vara ca 30%, och kan bestå av intäkter, egna pengar, ideell tid eller ideell resurs (privat medfinansiering, inte offentlig). Söker ni till exempel 100 000kr, så bör ni ha medfinansiering på ca 30 000kr. Exakt nivå bestäms från projekt till projekt. Beräknade intäkter i projektet och medfinansiering ska inte in i budgetmallen. De ska tas upp under gröna fliken ”Finansiering” på Mina Sidor. Ett projekt med mindre budget än 492 490 kan uppskatta sina intäkter och kommer inte behöva redovisa exakt utfall. Ett projekt med större budget redovisar exakt utfall.

AKTIVITETSPLAN

Om ert projekt innehåller flera delar, eller flera aktiviteter, så kan budgeten kan kopplas ihop med motsvarande mall för aktivitetsplan. Använd då ”avsnitten” till vänster i budgeten som heter Aktiviteter, och använd dem som en grund för en aktivitetsplan. Om ni önskar använda en mer komplex aktivitetsplan, så kan ni hitta en länk till en sådan inifrån Mina Sidor.

CHECKLISTA – BRA OCH TYDLIGT UNDERLAG

Ett bra och tydligt underlag möjliggör kortare handläggningstider och du kan få ett snabbare beslut på din ansökan:
• Dela upp innehållet och informationen i din budget på ett sådant sätt att det blir tydligt och lätt att följa och förstå vad du menar. Se exempelfliken.
• Visa hur du har beräknat resursåtgången för olika aktiviteter och vilka antaganden som du har gjort.
• Om du inte får plats med den relevanta informationen på raderna i budgetmallen, så hänvisa till en namngiven bilaga där du utvecklat informationen vidare. Om du använder en bilaga, tänk på att använda samma rubriker som i din budgetmall så att det går lätt att följa.
• Om du lägger något i flikar i budgeten, gör då en PDF av din budget innan du lägger in den i e-tjänsten så att du ser att ditt dokument har ett läsbart format.
• Märk dina bilagor på ett tydligt sätt.

Back To Top