skip to Main Content

LAG:s bedömning

LAG utgår i sin bedömning efter urvalskriterier, där projektet betygsätts och får poäng. Urvalskriterierna skiljer sig åt utifrån vilken EU-fond projektet och vilket insatsområde projektet prövas mot. Beroende på projektets karaktär väljer LAG vilken EU-fond och vilket insatsområde som ska användas i bedömningen. Alla projekt som prioriteras av LAG ska leda mot målen i strategin. Poängen baseras på hur projektet jobbar mot strategins mål. Det är därför viktigt att det är möjligt för LAG att utläsa hur vad den sökande försöker åstadkomma, och hur man konkret avser jobba med olika mål inom projektet.

OBS, vid begränsad tillgång på medel kommer LAG bedöma på följande sätt:

* Minimum 30 % privat finansiering i ansökan, annars behandlar inte LAG ansökan. Se mer info under Privat medfinansiering.                                      

* Därefter högst poäng över avslagsnivå på varje LAG-möte så länge LAG har budget för nya ansökningar. Om två projekt har samma poäng så gäller först inkomna ansökan (inkommen som antingen Steg 1 eller 2 på Mina Sidor).

* Därefter så kan LAG fortsatt prioritera projekt, LAG-möte för LAG-möte. Om det kommer återföringar så får projekten starta i poängordning, högst poäng över avslagsnivå går först.

Urvalskriterierna består av 4 delar

Grundvillkor – dessa måste vara uppfyllda för att LAG ska pröva ansökan. Uppfylls de inte så avslås ansökan.
Utöver grundvillkoren så ska projektet ha minst 30% privat medfinansiering (sedan 190410) för att LAG ska hantera projektet.

Poängsättning:
Projektet prövas i förhållande till horisontella mål.
Projektet prövas i förhållande till delmål inom varje insatsområde.
Projektet prövas i förhållande till fondspecifika mål inom EU-fonderna.

Nedan följer info om detta samt hjälpfrågor.

Projektet prövas i förhållande till horisontella mål
Mål 1 – Ekologisk hållbarhet
Hur kommer projektet att bedrivas i förhållande till vårt ekosystem? Konkretisera detta utifrån förutsättningarna i projektet. Fundera exempelvis på hur projektet kan bidra till resurseffektivitet hos målgruppen? Kan projektet utveckla branscher, produktionsprocesser, affärsmodeller och liknande så att de ex. använder och återanvänder material på ett effektivare sätt, sparar energi, minskar utsläppen eller använder mer miljöanpassade transporter? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för miljön, på kort och lång sikt?

Mål 2 – Social hållbarhet
På vilket sätt kommer projektet att verka för ökad jämställdhet mellan könen, mångfald och social hållbarhet oavsett funktionsförmåga? Vilka personer eller grupper ingår i projektet, hur ska projektet få in deltagare med olika bakgrunder som kan bidra med nya infallsvinklar och en bättre analys av möjligheter? Kommer projektets resultat till nytta för flera olika grupper? Bidrar det till att bryta traditionella mönster? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för den sociala hållbarheten, på kort och lång sikt?

Mål 3 – Ekonomisk hållbarhet
Hur kommer projektet ta hänsyn till den ekonomiska tillväxten i förhållande till människor och miljö? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för den ekonomiska hållbarheten, på kort och lång sikt?
Vad består efter projektets slut?
Jobbar projektet för internationalisering, för att öka internationella kopplingar mellan vårt Leaderområde och andra platser?

Jobbar projektet specifikt med ett horisontellt mål så beskriv detta ingående i den obligatoriska bilagan som ska fyllas i i samband med ansökan.

Projektet prövas i förhållande delmål inom insatsområdena, kombinerat med EU-fonderna.
Vissa mål är viktigare än andra, och kan då ha en högre viktning. Se mer info under insatsområden.

Back To Top