skip to Main Content

Prioritering & beslut

LAG är en grupp som prioriterar mellan olika inkomna ansökningar. Prioriteringsmöten sker 4-5 gånger/år.

Prioritering i LAG

LAG utgår från den lokala utvecklingsstrategin och använder en mall med fördefinierade urvalskriterier, med en viss poäng som måste uppnås. Varje ansökan ska vara komplett och även uppfylla grundvillkor för att LAG ska kunna ta beslut.  Hur väl er ansökan stämmer med målen i strategin kommer att avgöra om er ansökan prioriteras eller ej. Efter LAG-mötet så görs protokollet klart och justeras. De sökande brukar ha muntligt besked inom 1 vecka hur det har gått. När detta är klart så för Leaderkontoret över allt till Jordbruksverkets handläggare med en knapptryckning.

Beslut hos Jordbruksverket

De ansökningar som LAG väljer att prioritera behöver ett formellt myndighetsbeslut. Det går bra att starta ändå, men verksamheten sker ”på egen risk” fram till beslutet är helt klart och Leaderkontoret gått igenom beslutet med den sökande. Sluthandläggningen tar ca 3 månader enligt Jordbruksverket. Deras handläggare kan komma att ställa egna frågor eller be om egna kompletteringar. Till exempel så har de till uppdrag att granska kreditvärdigheten hos sökande. För att snabba upp denna process så kan ni i väntetiden ladda upp ert årsbokslut i ansökningstjänsten, om detta inte är gjort sedan tidigare.

Startmöte, under projektet, slutrapportering

Leaderkontoret håller ett startmöte med färdigbehandlade projekt. Där sker genomgång av vad som står i beslutet, om det finns speciella villkor, hur projektet ska redovisas och slutrapporteras. Under hela projektet så är det till Leaderkontoret ni vänder er om ni har frågor eller behöver göra någon justering av ert projekt. Hjärtat i Leadermetoden är att utvecklingen sker genom lokala projekt, och utvecklingsstrategin förverkligas genom varje enskilt prioriterat projekt. Därför kommer vi att följa upp hur det går för er på olika sätt.

Back To Top