fbpx skip to Main Content

Insatsområde 1 – Passionerat entreprenörskap i samverkan

I detta Leaderområde finns ett stort engagemang och en stark drivkraft. Entreprenörskapet sträcker sig över flertalet branscher. Det är en utmaning att samverka kring innovation i glesa bygder, men vi tror att det är en nödvändighet. Samverkan krävs för att möjliggöra det passionerade entreprenörskapet än mer. Samverkan behövs på alla nivåer bland organisatörer, kommuner, företagare och lokalbefolkning. Samverkanslösningar kommer att ge fler modet att starta nya verksamheter. De nya och befintliga företagen och organisationerna behöver stärkas för att kunna utveckla en bättre lönsamhet, kontinuitet och återhämtningsförmåga. Utvecklar man dessa skapar man fler arbetstillfällen. Genom att skapa projekt som främjar detta ökar passionen för förändringen, förbättringen och framförallt gemenskapen. En ännu större samverkan skapas och lokalsamhällens hållbarhet förbättras. Vi tror på samverkanslösningar i hela produktkedjan från primärproducent till konsument. Vi tror på att en satsning på att det passionerade entreprenörskapet i samverkan kommer att ge aktörer modet och förmågan att stå på egna ben. Satsningar kan röra allt som syftar till att öka det passionerade entreprenörskapet i samverkan.

Fond Insatsområdets mål
Landsbygdsfonden
EJFLU
Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital
Ökad företagsamverkan och internationalisering
En attraktiv besöksnäring
Främja hållbara jord- och skogsbruk
Flera nya arbetstillfällen
Regionala utvecklingsfonden
ERUF
Stärkt entreprenörskap och företagande
Stärka kopplingen mellan land och stad
Flera nya arbetstillfällen
Back To Top