skip to Main Content

Blanketter

När ni vill ha arvode använd dessa blanketter. Blanketten med personuppgifter behöver bara skickas första gången eller om det blir någon ändring.

Arvodesreglemente för LAG:

Arvoden oförändrat: Timarvode vid LAG, AU och arbetsgruppsmöte är 200kr/timme. Timarvode kan även betalas till ledamot som på uppdrag av LAG eller AU utför särskilt uppdrag. Även färdtid till och från LAG, AU och arbetsgruppsmöte likställs med mötestid. Ersättare har rätt till arvode vid medverkan oavsett om de tjänstgör eller inte. Sociala avgifter tillkommer på alla arvoden och skatt dras med 35 % om inget annat meddelats. Kilometerersättning utgår med den maximala skattefria kilometerersättningen, f n 3 kr per kilometer. LAG-gruppen har därtill 1,5 prisbasbelopp på årsbasis fram till nästa ordinarie årsstämma att förfoga över att arvodera ordförande, vice ordförande alternativt annan uppdelning som LAG själva beslutar internt.

NY ARVODESBLANKETT FRÅN 2017, som är anpassad för LAG:

ARVODESUNDERLAG

Back To Top