skip to Main Content

Rörelsefritids i Järpen

Sammanfattning:
Projektet handlar om att starta ett rörelsefritids efter skoltid i Järpen, för barn och ungdomar under 25 år, i synnerhet för de grupper som är svåra att nå. Målet är att fler unga är aktiva, och att skapa förutsättningar för en bra verksamhet som många ser positivt på. Det vill man ska leda till att föreningen skall kunna finansiera denna tjänst på egen hand så småningom genom stöd av olika samarbetspartners.

LAG:s motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, där ett helt nytt grepp prövas med att anordna aktiviteter i anslutning till skoldagens slut, i samverkan med fritids men även för de unga som inte är inskrivna i den verksamheten. Projektet förväntas bidra till mål i insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla, där det förväntas bidra till en ökad inkludering, en större mångfald av aktiviteter för unga.

FAKTA

Sökande: Järpens IF

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
899 670 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
600 330 SEK

Övrigt offentligt stöd:
269 182 SEK

Övrig finansiering:
50 000 i privat medfinansiering samt i form av ideell tid.

Back To Top