Budget & aktivitetsplan

Ni ska upprätta en budget för er ansökan.  Det ska vara detaljerad, använd den budgetmall som finns nedan. Mallen hjälper er delvis att räkna. Budgeten kan kopplas ihop med motsvarande mall för aktivitetsplan, om ert projekt innehåller flera delar eller flera aktiviteter. Då motsvarar varje ”sektion” i budgetmallen en aktivitet i er aktivitetsplan.

Ta redan från början in offerter, speciellt på större eller speciella kostnadsposter. Ta in offerter från minst 2 leverantörer redan från början. Dels så blir budgeten mer exakt, dels så behövs prisjämförelser för att ansökan ska kunna handläggas klart.

OBS: Om ert projekt innehåller mat i någon form (lunch, middag, fika) så lägg detta på egen rad i budgeten, och skriv vad det avser. Om ert projekt innehåller resor med bil (som avses redovisas med körjournal) eller om det är andra resor som avses, eller förtydliga på ett sådant sätt att det går att utläsa. Detta beror på att resor med bil, lunch respektive middag beräknas med en schablon. Fika, tågresor och andra biljetter beräknas inte med schablon. Se mer nedan under ”Schabloner”. Det finns också hjälptexter i budgetmallen.

I budgetmallen finns en summering per ”kostnadsslag” (Utgifter för personal/Indirekta kostnader/Investeringar/Övriga utgifter). Det är bara summeringen per kostnadsslag som ni för in på Mina Sidor. Själva budgetmallen sparar ni på er dator som pdf och laddar sedan upp som en bilaga till er ansökan. Aktivitetsplanen gör ni likadant med. Kom ihåg att om du gör förändringar i ansökan eller budget under ansökningsprocessen så kan budget en behöva ändras och laddas upp en gång till. Leaderkontoret kommer alltid utgå från versionen som har det senaste datumet.

Hjälpdokument

budgetmall (excel)

Aktivitetsplan

Schabloner
För att göra redovisningen enklare används något som kallas för schabloner vid ansökan om utbetalning. Schabloner minskar risken att göra fel i samband med redovisning. Förenklingarna är gjorda för indirekta kostnader, löneredovisning, utgifter för resor, mat och andra små men vanliga utgifter. Med schabloner slipper du redovisa dina faktiska utgifter. En stor fördel med att använda schabloner är att det blir större fokus på resultatet i det du genomför. Du behöver inte redovisa varenda utgift utan kan fokusera på att det du genomför bidrar till att uppfylla projektets mål.

Olika typer av schabloner som används för projekt inom Leader/Lokalt Ledd Utveckling:

Enhetskostnad och procentuell ersättning
En enhetskostnad eller fast ersättning är ett belopp som är bestämt i förväg för en viss typ av utgift. Den är lika för alla.

Enhetskostnader används enligt följande:

Utgifter för lunch eller middag med 90 kronor exklusive moms per person och måltid
Generell årsarbetstid på 1 720 timmar
Resor med egen bil till 30kr/mil
Traktamente enligt Skatteverkets nivåer
Eget arbete för enskild firma till 220kr/h

Procentuell ersättning används enligt följande:

Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 42,68 procent av bruttolönen för lagstadgade sociala avgifter, tjänstepension och pensionsförsäkring.

Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 15 procent på lönekostnaderna för dina indirekta kostnader.