Budget & aktivitetsplan

Ni ska upprätta en budget för er ansökan.  Det ska vara detaljerad, använd gärna den budgetmall som finns nedan. Den hjälper er delvis att räkna genom inlagda formler. Budgeten kan mer fördel kopplas ihop med motsvarande mall för aktivitetsplan, om ert projekt innehåller flera delar eller flera aktiviteter. Då innehåller varje ”sektion” i budgetmallen är en aktivitet i er aktivitetsplan.

Om ert projekt innehåller mat så lägg detta på egen rad i budgeten, och skriv vad det avser. Om ert projekt innehåller resor, så skriv om det är resor med bil (som avses redovisas med körjournal) eller om det är andra resor som avses, eller förtydliga på ett sådant sätt att det går att utläsa. Detta beror på att resor med bil, lunch respektive middag beräknas med en schablon. Fika, tågresor och andra biljetter beräknas inte med schablon. Se mer information nedan om schabloner.

Längst ner i budgetmallen finns en summering per ”kostnadsslag” (Utgifter för personal/Indirekta kostnader/Investeringar/Övriga utgifter. Det är bara summeringen per kostnadsslag som ni för in på Mina Sidor. Själva budgetmallen sparar ni på er dator som pdf och laddar sedan upp som en bilaga till er ansökan. Aktivitetsplanen gör ni likadant med. Kom ihåg att om du gör förändringar i ansökan eller budget under ansökningsprocessen så kan budget och aktivitetsplan behöva ändras och laddas upp en gång till. Leaderkontoret kommer alltid utgå från versionen som har det senaste datumet.

Hjälpdokument

Budgetmall

Aktivitetsplan

Schabloner
För att göra det enklare för dig används något som kallas för schabloner vid ansökan om utbetalning. Behovet av förenklingar är störst för indirekta kostnader, löneredovisning, utgifter för resor, mat och andra små utgifter samt för projekt med ett stort antal kostnadsposter.

Med schabloner slipper du redovisa dina faktiska utgifter
En stor fördel med att använda schabloner är att det blir större fokus på resultatet i det du genomför. Du behöver inte redovisa varenda utgift utan kan fokusera på att det du genomför bidrar till att uppfylla projektets mål.

Schabloner innebär också att du slipper redovisa de faktiska kostnaderna, och det minskar risken att göra fel i samband med redovisning. Det kommer även att vara tydligare vilka utgifter som du kan få ersättning för.

Olika typer av schabloner:

Enhetskostnad och procentuell ersättning
En enhetskostnad eller fast ersättning är ett belopp som är bestämt i förväg för en viss typ av utgift. Den är lika för alla.

Enhetskostnader används enligt följande:

Utgifter för lunch eller middag med 90 kronor exklusive moms per person och måltid
Generell årsarbetstid på 1 720 timmar
Resor med egen bil till 30kr/mil
Traktamente enligt skatteverket nivåer
Eget arbete för enskild firma till 220kr/h

Procentuell ersättning används enligt följande:

Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 15 procent på lönekostnaderna för dina indirekta kostnader om det gäller stöd inom lokalt ledd utveckling.

Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 42,68 procent av bruttolönen för lagstadgade sociala avgifter, tjänstepension och pensionsförsäkring.