skip to Main Content

Budget & aktivitetsplan

Ni ska upprätta en budget för er ansökan.  Det ska vara så detaljerad, att det går att förstå hur ni fått fram siffrorna. Använd den budgetmall som finns nedan. Om ert projekt innehåller flera delar, eller flera aktiviteter, så kan budgeten kan kopplas ihop med motsvarande mall för aktivitetsplan. Då motsvarar varje ”sektion” i budgetmallen en aktivitet i er aktivitetsplan.

Ta redan från början in offerter, speciellt på större eller speciella kostnadsposter. Ta in offerter från minst 2 leverantörer redan från början. Dels så blir budgeten mer exakt, dels så behövs prisjämförelser för att ansökan ska kunna handläggas. I andra hand så kan ni skriva i en bilaga hur ni räknat när ni kommit fram till siffrorna i budgeten. Det är upp till varje sökande att visa att kostnaderna i budgeten är rimliga. Med bra underlag så går handläggningen snabbare och enklare.

I budgetmallen finns en summering per ”kostnadsslag” (Utgifter för personal/Indirekta kostnader/Investeringar/Övriga utgifter). Summeringen per kostnadsslag förs in i ansökan på Mina Sidor. Själva budgetmallen sparar ni på er dator och laddar sedan upp som en bilaga till er ansökan. Aktivitetsplanen gör ni likadant med. Kom ihåg att om du gör förändringar i ansökan eller budget under ansökningsprocessen så kan budgeten behöva ändras och laddas upp en gång till. Leaderkontoret kommer alltid utgå från versionen som har det senaste datumet.

LSSF budgetmall (excel) OBLIGATORISK BILAGA

OBS: Om ert projekt innehåller mat i någon form (lunch, middag, fika) så lägg detta på egen rad i budgeten, och skriv vad det avser. Om ert projekt innehåller resor med bil (som avses redovisas med körjournal) eller om det är andra resor som avses, förtydliga på ett sådant sätt att det går att utläsa. Detta beror på att resor med bil, lunch respektive middag beräknas med en schablon. Fika, tågresor och andra biljetter beräknas inte med schablon. Se mer nedan under ”Schabloner”. Det finns också hjälptexter i budgetmallen.

Aktivitetsplan FRIVILLIG BILAGA

BERÄKNADE INTÄKTER: Beräknade intäkter ska inte in i budgeten, de ska tas upp under ”Finansiering”. Ett projekt med mindre budget än 492 490 kan uppskatta sina intäkter och kommer inte behöva redovisa exakt utfall. Ett projekt med större budget redovisar exakt utfall.

Schabloner

En del vanliga kostnader är svåra att redovisa exakt, till exempel del av hyra, dator, mobiltelefon, bilanvändning. För att göra redovisningen enklare används schabloner på en del av dessa kostnader. Förenklingarna är gjorda för indirekta kostnader, löneredovisning, utgifter för resor, lunch/middag och andra vanliga utgifter. Schabloner minskar risken att göra fel i samband med redovisning, och det minskar antalet underlag i redovisningen.

Olika typer av schabloner som används för projekt inom Leader/Lokalt Ledd Utveckling:

Enhetskostnader används enligt följande:

Utgifter för lunch eller middag med 90 kronor exklusive moms per person och måltid
Generell årsarbetstid på 1 720 timmar
Resor med egen bil till 30kr/mil
Traktamente enligt Skatteverkets nivåer
Eget arbete för enskild firma till 220kr/h

Procentuell ersättning används enligt följande:

Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 42,68 procent av bruttolönen för lagstadgade sociala avgifter, tjänstepension och pensionsförsäkring.

Du får stöd i form av ett schablonpåslag på 15 procent på lönekostnaderna för dina indirekta kostnader. Indirekta kostnader är till exempel kontorshyra, dator, telefon. Dessa ska alltså inte tas med i budgeten var för sig, utan de tas upp som ”indirekta kostnader 15 procent”.

Back To Top