LAG:s bedömning

LAG utgår i sin bedömning efter urvalskriterier, där projektet betygsätts och får en poäng. Urvalskriterierna skiljer sig åt utifrån vilken EU-fond projektet och vilket insatsområde projektet prövas mot. Beroende på projektets karaktär väljer LAG vilken EU-fond och vilket insatsområde som ska användas i bedömningen. Alla projekt som prioriteras av LAG ska leda mot målen i strategin. Poängen baseras på hur tydligt projektet jobbar mot strategins mål, desto högre poäng.Det är därför viktigt att det är möjligt för LAG att utläsa hur vad den sökande försöker åstadkomma, och hur man konkret avser jobba med olika mål inom projektet. Det görs ingen speciell anpassning för ansökningar av förstudiekaraktär, utan dessa bedöms på samma sätt som alla andra ansökningar.

Urvalskriterierna består av 4 delar

Grundvillkor
Projektet prövas i förhållande till horisontella mål
Projektet prövas i förhållande till delmål inom varje insatsområde
Projektet prövas i förhållande till fondspecifika mål inom EU-fonderna.

Nedan följer info om detta samt hjälpfrågor.

Projektet prövas i förhållande till horisontella mål
Mål 1 – Ekologisk hållbarhet
Hur kommer projektet att bedrivas i förhållande till vårt ekosystem? Konkretisera detta utifrån förutsättningarna i projektet. Fundera exempelvis på hur projektet kan bidra till resurseffektivitet hos målgruppen? Kan projektet utveckla branscher, produktionsprocesser, affärsmodeller och liknande så att de ex. använder och återanvänder material på ett effektivare sätt, sparar energi, minskar utsläppen eller använder mer miljöanpassade transporter? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för miljön, på kort och lång sikt?

Mål 2 – Social hållbarhet
På vilket sätt kommer projektet att verka för ökad jämställdhet mellan könen, mångfald och social hållbarhet oavsett funktionsförmåga? Vilka personer eller grupper ingår i projektet, hur ska projektet få in deltagare med olika bakgrunder som kan bidra med nya infallsvinklar och en bättre analys av möjligheter? Kommer projektets resultat till nytta för flera olika grupper? Bidrar det till att bryta traditionella mönster? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för den sociala hållbarheten, på kort och lång sikt?

Mål 3 – Ekonomisk hållbarhet
Hur kommer projektet ta hänsyn till den ekonomiska tillväxten i förhållande till människor och miljö? Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för den ekonomiska hållbarheten, på kort och lång sikt?
Vad består efter projektets slut?
Jobbar projektet för internationalisering, för att öka internationella kopplingar mellan vårt Leaderområde och andra platser?

Jobbar projektet specifikt med ett horisontellt mål så beskriv detta ingående.

Projektet prövas i förhållande delmål inom insatsområdena
För information om insatsområdena och dess delmål, läs i strategin. Vissa delmål är viktigare än andra, och kan då ha en högre viktning.

Projektet prövas i förhållande till fondspecifika mål inom EU-fonderna
Söker projektet inom Landsbygdsprogrammet så är skapandet av arbetstillfällen ett viktigt mål som påverkar poängsättningen.
Söker projektet inom Regionala fonden så är skapandet av arbetstillfällen, och att stödet är till nytta till många företag och organisationer viktiga mål som påverkar poängsättningen.
Söker projektet inom Sociala fonden så är utbildning av deltagare, och att stödet är till nytta till många företag och organisationer viktiga mål som påverkar poängsättningen.