Förberedelser

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett Leaderområde kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd. Ett grundvillkor säger att man ska vara minst samarbetande 2 parter.

Rätt Leaderområde?

Grundregeln är att vi bara finansierar projekt som genomförs i vårt område av de som bor och verkar här. Vårt Leaderområde täcker Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åres och Östersunds kommuner med undantag för delar av Härjedalen (församlingarna Överhogdal/Ytterhogdal).

Koll på innehållet i Leaderområdets utvecklingsstrategi?

Leaderpengarna är bundna till vår lokala utvecklingsstrategi. Läs mer under sidorna som handlar om strategi.

Koll på Leadermetoden?

Här finns fakta och en film om Leadermetoden.

Tänkt igenom er idé?

Erfarenheterna från tidigare programperiod visar att de projekt som är väl förberedda har störst chans att nå bra resultat och ha roligt på vägen. En tydlig projektplan, en realistisk budget samt en plan för hur likviditeten i projektet ska hanteras är viktigt. Men det är minst lika viktigt att förbereda sig väl för projektets olika faser och behov (uppstart, genomförande och avslut). Vi rekommenderar att ni som ingår i projektteamet gemensamt diskuterar igenom era förväntningar, förutsättningar, roller och gemensamma spelregler innan ni gör er ansökan till oss. Vidare ger en bred förankring i bygden bra förutsättningar för att ge långsiktiga effekter av projektet, något som är viktigt i vårt områdes Leaderstrategi.

Ett tips är att läsa Jordbruksverkets projekthandbok för att få en bra kunskap om vad det innebär att driva ett Leaderprojekt. Hitta projekthandboken här.

Tänkt igenom det här med ekonomi?

Kostnader i din budget: Det är endast de kostnader som är inskrivna i den sökta och beslutade budgeten som kan bli beviljade i en framtida ansökan om utbetalning. Så tänk noga igenom de kostnadsposter ni anger i er ansökan.

Likviditet – möjlighet att vänta på medel: När det gäller likviditeten vill vi påminna om att alla medel som vi beviljar betalas ut i efterskott. Det är viktigt att redan nu planera för hur ni ska kunna ligga ute med pengar under en tid innan er ansökan om utbetalning är beviljad och utbetald. Kom även ihåg att de sista 20% av det sökta beloppet betalas inte ut förrän projektet är slutredovisat.

Förskott: Möjlighet finns att söka förskott. Detta gäller endast ideella och ekonomiska förningar och när det gäller förskott till ekonomiska föreningar så behöver verksamheten föreningen utför vara av allmännyttig karaktär, något som behöver styrkas i den ekonomiska föreningens stadgar. Kontakta Leaderkontoret för mer information.
Projektägaren kan max få 250.000 kr i förskott ELLER max hälften av den beviljade totala summan. (Exempel: har du sökt 150.000 kr totalt så kan du max få 75.000 kr i förskott.

Vem ska skriva ansökan och svara på frågor?

Vi rekommenderar att den som är ansvarig för att skriva ansökan är van att arbeta med dator. Vår handläggning av ansökan och senare även LAG´s beslut grundar sig på det som står i ansökan så för att öka chansen att goda idéer blir beviljade så är det bra att den som skriver ansökan har god förmåga att uttrycka sig i skrift och att han/hon är väl förankrad i projektidéerna.

Kan er idé bli ett leaderprojekt? Testa idén här!

Nedanstående frågor kan vara en vägledning för att strukturera upp idéer. Ni kan med fördel besvara frågorna som förberedelse innan ni kontaktar Leaderkontoret.

  1. Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé, syfte och mål!
  2. Vi är intresserade av projekt som är nytänkande och/eller innovativa. På vilket sätt är er idé nytänkande?
  3. Det är ett grundvillkor hos att projekt har minst 2 parter som samarbetar. Vilka står bakom projektet?
  4. Det är ett grundvillkor hos att projektet har ett underifrånperspektiv, att projektets målgrupp har varit med och utvecklat projektet. Hur är idén lokalt förankrad?
  5. Hur har ni tänkt gå tillväga? Beskriv vad ni planerar för aktiviteter och vilka kostnader ni kan komma att få. (Tips! Ta gärna in offerter/kostnadsförslag innan ansökningen påbörjas)
  6. Hur stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi och hur leder projektet närmare vår vision: Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt? Är projektet ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart? Hur?
  7. Hur ser de bestående effekterna av projektet ut, efter projekttiden?
  8. Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)? Tänk på att sätta starttid minst ett halvår framåt och sluttid är lika med att allt ska vara redovisat och klart!
  9. Har ni erfarenhet av projektadministration, och hur ser den ut?
  10. Har ni ekonomi som tillåter att ni kan att ligga ute med pengar medan ni redovisar (minst 20% av utgifterna)?

De kortfattade svaren (max 2 sidor) kan mejlas till leaderkontoret info@sjoskogfjall.se som en slags intresseanmälan. Leaderkontoret tar sedan kontakt med er.

Frågorna för utskrift

10 Frågor

Utvecklingsstrategi

Det kan också vara en god idé att fundera lite närmare över på vilket sätt projektidén passar in i Leader  Sjö, Skog & Fjälls strategi. Om ni går vidare med er ansökan kommer matchningen mot strategin att fördjupas ytterligare så det viktigt att på ett tidigt stadium ha funderat över på vilket sätt nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet, och hur projektet stämmer in på leaderområdets mål.