skip to Main Content

Förberedelser

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett Leaderområde kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd. Ett grundvillkor säger att man ska vara minst samarbetande 2 parter.

Rätt Leaderområde?

Grundregeln är att vi bara finansierar projekt som genomförs i vårt område av de som bor och verkar här. Vårt Leaderområde täcker Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åres och Östersunds kommuner med undantag för delar av Härjedalen (församlingarna Överhogdal/Ytterhogdal).

Koll på innehållet i Leaderområdets utvecklingsstrategi?

De projekt som beviljas ska leda till målen inom vår utvecklingsstrategi. Läs populärversionen av Leaderområdets strategi.

Koll på Leadermetoden?

Här finns fakta och filmer om Leadermetoden.

Tänkt igenom er idé?

Erfarenheterna från tidigare programperiod visar att de projekt som är väl förberedda har störst chans att nå bra resultat och ha roligt på vägen. En tydlig projektplan, en realistisk budget samt en plan för hur likviditeten i projektet ska hanteras är viktigt. Men det är minst lika viktigt att förbereda sig väl för projektets olika faser och behov (uppstart, genomförande och avslut). Vi rekommenderar att ni som ingår i projektteamet gemensamt diskuterar igenom era förväntningar, förutsättningar, roller och gemensamma spelregler innan ni gör er ansökan till oss. Vidare ger en bred förankring i bygden bra förutsättningar för att ge långsiktiga effekter av projektet, något som är viktigt i vårt områdes Leaderstrategi. Ta hjälp av vår projektplansguide!

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt*

 • Förtroende och Tillit
 • Att det finns ett gemensamt behov eller problem som samverkan löser
 • Nyttan är större än insatsen för samtliga deltagare
 • Positiv inställning till samarbete
 • Öppen kommunikation
 • Jämbördiga parter
 • Villighet att dela med sig
  *enligt rapporten ”Framgångsfaktorer i samverkansprojekt”, Landsbygdsnätverket

Vem ska skriva ansökan och svara på frågor?

Vi rekommenderar att den som är ansvarig för att skriva ansökan är van att arbeta med dator. Vår handläggning av ansökan och senare även LAG´s beslut grundar sig på det som står i ansökan så för att öka chansen att goda idéer blir beviljade så är det bra att den som skriver ansökan har god förmåga att uttrycka sig i skrift och att han/hon är väl förankrad i projektidéerna.

Fullmakt

För att kunna ansöka om stöd, ansöka om utbetalning och så vidare, så behövs en fullmakt för att få företräda den organisation som ska vara projektägare i det digitala ansökningssystemet. Fullmakten måste du ansöka om med en formell blankett. Det tar vanligen 1-2 veckor att få fullmakten beviljad och du får bekräftelsen per brev från Jordbruksverket. När fullmakten är beviljad känner systemet av det och kopplar ditt personnummer till den berörda föreningen automatiskt när du loggar in med din personliga e-legitimation. När fullmakten godkänts så går det bra att logga in på Mina Sidor på Jordbruksverket och lämna in en ansökan till Leader/Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden. Länk till fullmakt

Tänkt igenom det här med ekonomi?

Ett tips är att läsa om Leader på Jordbruksverkets sidor för att få en bra kunskap om vad det innebär att driva ett Leaderprojekt.

Kostnader i din budget: Det är endast de kostnader som är inskrivna i den sökta och beslutade budgeten som kan bli beviljade i en framtida ansökan om utbetalning. Så tänk noga igenom de kostnadsposter ni anger i er ansökan.

Praktiskt ansvarig för redovisning: Om projektet beviljas, vem ska ansvara för bokföring och rapportering rent praktiskt, har ni redan anställda och organisation för detta, eller innebär projektet att ni behöver organisera er annorlunda? Kontrollera att ni avsätter eventuellt extra kostnader i budget, och utse ansvariga.

Likviditet – möjlighet att vänta på medel: När det gäller likviditeten vill vi påminna om att alla medel som vi beviljar betalas ut i efterskott. Det är viktigt att redan nu planera för hur ni ska kunna ligga ute med pengar under en tid innan er ansökan om utbetalning är beviljad och utbetald. Kom även ihåg att de sista 20% av det sökta beloppet betalas inte ut förrän projektet är slutredovisat.

Förskott: Möjlighet finns att söka förskott. Detta gäller endast ideella och ekonomiska förningar och när det gäller förskott till ekonomiska föreningar så behöver verksamheten föreningen utför vara av allmännyttig karaktär, något som behöver styrkas i den ekonomiska föreningens stadgar. Kontakta Leaderkontoret för mer information.
Projektägaren kan max få 250.000 kr i förskott ELLER max hälften av den beviljade totala summan. (Exempel: har du sökt 150.000 kr totalt så kan du max få 75.000 kr i förskott.

Kan er idé bli ett leaderprojekt? Testa idén här!

Nedanstående frågor kan vara en vägledning för att strukturera upp idéer. Ni kan med fördel besvara frågorna som förberedelse innan ni kontaktar Leaderkontoret. Det kan vara lämpligt om ni inte har fullmakt för att lämna in en Steg 1-ansökan, eller är osäker på vilken juridisk person som ska stå som sökande i nästa steg. Om projektet inte bedöms vara stödbart eller passa in i Leaderområdets strategi så får ni information om detta. Om projektet kan vara stödbart, passar in i någon av EU-fonderna och klarar den preliminära bedömningen av grundvillkoren så välkomnas ni att skicka in en Steg 2- ansökan.

 1. Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé, syfte, mål och ungefärlig budget! Viktig bakgrundsinformation kan bifogas som bilaga, fokusera på själva projektidén och problemet ni vill lösa.
 2. Vi är intresserade av projekt som är nytänkande och/eller innovativa. På vilket sätt är er idé nytänkande?
 3. Det är ett grundvillkor hos att projekt har minst 2 parter som samarbetar. Vilka står bakom projektet, hur ser samverkan ut?
 4. Det är ett grundvillkor hos att projektet har ett underifrånperspektiv, att projektets målgrupp har varit med och utvecklat projektet. Hur är idén lokalt förankrad?
 5. Hur har ni tänkt gå tillväga? Beskriv vad ni planerar för aktiviteter och vilka kostnader ni kan komma att få. (Tips! Ta gärna in offerter/kostnadsförslag innan ansökningen påbörjas)
 6. Hur stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi och hur leder projektet närmare vår vision: Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt?
 7. Är projektet ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart? Hur?
 8. Hur tänker ni er att det ska se ut när projektet är slut, alltså de bestående effekterna av projektet, efter projekttiden?
 9. Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)? Tänk på att sätta starttid minst ett halvår framåt och sluttid är lika med att allt ska vara redovisat och klart!
 10. Har ni erfarenhet av projektadministration, och hur ser den ut? Har ni ekonomi som tillåter att ni kan att ligga ute med pengar medan ni redovisar (minst 20% av utgifterna)?

De kortfattade svaren (max 2 sidor) kan mejlas till leaderkontoret info@sjoskogfjall.se. Leaderkontoret tar sedan kontakt med er med feedback.

Back To Top